Proti drogám bojuje Bratislavská župa aj prevenciou na školách

jún 22 2011

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi sa dnes na Úrade Bratislavskej župy konala konferencia Drogové závislosti v Bratislavskom kraji. Jej cieľom bolo informovať verejnosť, najmä koordinátorov drogovej prevencie pôsobiacich na 60-tich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej župy, o škodlivých účinkoch drog na ich zdravie a o realizácii účinných foriem prevencie drogových závislostí. Súčasťou konferencie je aj výstavka výtvarných prác s protidrogovou tematikou zo stredných škôl.

„Užívanie drog ničí konkrétny mladý život, ale veľmi výrazne ovplyvňuje a ničí celé rodiny ako také. Bratislavská župa preto v rámci prevencie podporuje kolektívne športové aktivity, ktoré sťahujú deti z ulíc. Týmto spôsobom sa snažíme vyplniť ich voľný čas činnosťami, ktoré nie sú pre nich škodlivé,“ povedal predseda Bratislavského kraja Pavol Frešo na konferencii. Ako ďalej pokračoval, užívanie drog je istou odpoveďou na stres aj tlak komunity, prípadné kastovanie. Všetky stredné školy a školské zariadenia v pôsobnosti Bratislavskej župy majú vypracované preventívne protidrogové programy. „Práve prostredníctvom kvalitných preventívnych programov musí byť venovaná pozornosť žiakom na formálnom aj neformálnom vzdelávaní, teda na teoretickom a praktickom vyučovaní,“ doplnil Pavol Frešo. Zároveň poznamenal, že drogovej problematike venuje župa náležitú pozornosť a pripomenul aj úspešný boj BSK za zakázanie predaja syntetických drog v crazy shopoch.

Významnou oblasťou v realizácii prevencie drogovej závislosti je spolupráca škôl so špecializovanými zariadeniami a inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami. Školy spolupracujú napríklad s Centrami pedagogicko – psychologických činností, Policajným zborom SR, Ligou proti rakovine, AT sanatóriom MUDr. I. Novotného - Centrum pre liečbu drogových závislostí, OZ Športom ku zdraviu, NO Lepší svet, s Nadáciou Dobrý anjel, Slovenským červeným krížom a mnohými ďalšími. Stredné školy a školské zariadenia v pôsobnosti BSK realizovali viaceré projekty, najčastejšie zamerané na podporu zdravia a životného štýlu. Napríklad Gymnázium A. Einsteina uskutočnila projekt „Spolu sme hustejší“, Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre projekt „Zdravá škola“, SOŠ Na pántoch projekt „S tebou a o tebe“ a Gymnázium Malacky zas projekt „Športom proti drogám!“.

Mnohé školy a školské zariadenia realizovali miestne, komunitné a medziškolské aktivity v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám. Napríklad SOŠ Račianska uskutočnila projekt „Zober loptu nie drogu“ a Gymnázium A. Einsteina robilo výtvarnú súťaž na tému „Láska je najväčšia droga“. Študenti SOŠ dopravná na Sklenárovej ulici zas vytvorili hraný dokument podľa skutočného príbehu, ktorý bol financovaný z Protidrogového fondu. K aktivitám s najväčšou účasťou žiakov patria výchovné koncerty a projekcie DVD a filmov s protidrogovou tematikou (Pedagogická a sociálna akadémia Bulová, Gymnázium Pezinok).

Zdroj: http://www.bratislavskykraj.sk