Akreditované vzdelávanie Špecializované sociálne poradenstvo v termíne 27.-29.3.2023 (Dolná Krupá, Prešov)

jan 17 2023

Názov kurzu: Špecializované sociálne poradenstvo
Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo potvrdenia o akreditácii: 3498/2019/4/2

Informácie o vzdelávacom programe:
• Vzdelávací program je určený sociálnym pracovníkom pracujúcim v sociálnych službách alebo ďalším osobám so záujmom o poradenskú prácu v sociálnej oblasti, školstve alebo v zdravotníctve
• Základnou podmienkou na absolvovanie vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca resp. po konzultácii aj v iných humanitne zameraných odboroch
• Rozsah programu: 180 hodín, kontaktných 120 hodín (4 stretnutia po 3 dni)
• Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 16 osôb)
Plánovaný začiatok kurzu: 27.-29.3.2023
Miesto: Dolná Krupá / Prešov (podľa prihlásených účastníkov)

Podmienky otvorenia kurzu: Minimálny počet 10 prihlásených účastníkov
Výhody vzdelávacieho programu: výborná cena, využiteľnosť získaných vedomostí a zručností v praxi, kvalitní lektori s dlhoročnou praxou, certifikát z ukončenia vzdelávacieho programu, učebné texty v cene vzdelávacieho programu.

Cieľom vzdelávacieho programu je získať odbornú spôsobilosť pre výkon a poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, najmä v sociálnych službách, a to zvládnutím nasledovných okruhov:
- teoretické vedomosti a odborné zručnosti pre prax v špecializovanom sociálnom poradenstve,
- komunikačné zručnosti v sociálnom poradenstve a vzťah medzi sociálnym poradcom a klientom,
- proces poradenskej intervencie so špecifickými cieľovými skupinami,
- techniky používané v špecializovanom sociálnom poradenstve a ďalšie.

Forma záverečnej skúšky
Praktická skúška: prezentácia poradenského rozhovoru pred výcvikovou skupinou. Súčasťou skúšky je video nahrávka poradenskej práce sociálneho poradcu pri práci s klientom.

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami o sociálnom poradenstve, má zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru so sociálnym klientom, vie používať metódy sociálneho poradenstva, využívať poradenské postupy a optimalizovať poradenský proces. Je schopný analyzovať a identifikovať problém sociálneho klienta, akceptovať etické princípy poradenskej praxe, metodicky usmerňovať postupy pri práci so sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností. Ovláda neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a sociálnym klientom s orientáciou na motiváciu klienta k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu pri hľadaní nových alternatív k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami.

Lektori:
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
prof. PaedD Milan Schavel PhD.
doc. PhDr. Peter Brnula PhD.
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová PhD.

Cena kurzu: 450 Eur - možnosť úhrady na splátky (3 x 150,00 Eur)

S pozdravom

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, o. z.
http://www.socialnapraca.eu

Prihláška: http://socialnapraca.eu/sites/default/files/Prihlaska_OZ_poradenstvo_202... (.doc, 60KB)