Závery seminára na tému ,,Financovanie sociálnych služieb pre seniorov"

apr 30 2010

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky uskutočnila dvojdňový seminár na tému Financovanie sociálnych služieb pre seniorov.
Seminár bol organizovaný pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislavy Andreja Ďurkovského a s podporou Slovenskej katolíckej charity a Belgickej katolíckej charity.
V rámci seminára odzneli odborné prednášky, ktoré môžu byť pre odborníkov, pracujúcich v sociálnej sfére zdrojom poučenia. Zborník prednášok bude uverejnený na http://www.apssvsr.org.

Na záver seminára sa uskutočnila tlačová konferencia na ktorej zverejnili nasledovné memorandum. Všetkým ktorí sa tlačovej konferencii zúčastnili chcú organizátori poďakovať za účasť a záujem o tému financovania sociálnych služieb.

Účastníci seminára Financovanie sociálnych služieb pre seniorov, ktorý sa konal 29. a 30. apríla 2010 v Bratislave poskytli nasledovné vyhlásenie

Účastníci seminára Financovanie sociálnych služieb pre seniorov v SR sa zhodli na tom, že súčasné znenie zákona o sociálnych službách je v mnohých ustanoveniach v praxi nevykonateľné, v niektorých je diskriminačné. Preto je nutné zákon novelizovať čo najrýchlejšie. Novela by mala riešiť:

 • Zrovnoprávnenie klientov verejných a neverejných zariadení. (Zjednotením príspevku
  služby bez ohľadu na to, či je poskytovateľ verejný, alebo neverejný.)
 • Garantovať právo klienta vybrať si poskytovateľa sociálnych služieb.
 • Nevyžadovať posudok od klientov samoplatcov.
 • Garantovať príspevok pre klienta počas celej doby odkázanosti.
 • Povinnosť zdravotných poisťovní hradiť zdravotnícke výkony realizované pre klientov
  u poskytovateľov sociálnych služieb.
 • Zaviesť možnosť viac zdrojového financovania sociálnych služieb.
 • Preukázať a zverejniť metodiku výpočtu priemerných oprávnených nákladov
  verejných poskytovateľov.
 • Povinnosť samosprávy garantovať minimálne 1/12 ročného príspevku na obdobie do
  uzavretia novej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

Seminára sa zúčastnili zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb pre seniorov združených v Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky, zástupcovia samosprávy a zahraniční hostia z Belgickej katolíckej charity.

Účastníci seminára zároveň vyjadrujú obavy z toho, že vláda zrušila časť svojho uznesenia, ktorým schválila finančné prostriedky na vykrytie nákladov pre neverejných poskytovateľov za rok 2009. Tým umožnila vyšším územným celkom použiť tieto prostriedky na iné účely a nie pre neverejných poskytovateľov.
Preto APSS SR nezastavuje petíciu za zrovnoprávnenie klientov verejných a neverejných poskytovateľov, práve naopak. Petícia našla širokú podporu verejnosti, doteraz bolo vyzbieraných viac ako 30.000 podpisov.
Okrem podpory verejnosti sa chceme uchádzať aj o podporu politických strán. Preto sme sa rozhodli zorganizovať okrúhly stôl na ktorý pozveme zástupcov všetkých relevantných politických strán, aby sme zistili ich stanoviská k požiadavkám, ktoré máme na zmenu zákona o sociálnych službách.

Milada Dobrotková predsedníčka APSS SR
http://www.apssvsr.org
V Bratislave 30.apríla 2010

Súvisiace články:
22.2.2010 Petíciou za rovnoprávnosť klientov sociálnych služieb