Ukončenie projektu ,,Edukácia a Partnerstvo – kvalita a pomoc v prospech klienta

nov 22 2010

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v období november 2008 – október 2010 realizovala vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia projekt ,,Edukácia a Partnerstvo – kvalita a pomoc v prospech klienta“.
Nenávratný finančný príspevok bol poskytnutý v celkovej výške 214 452,38 Eur.
V rámci projektu cieľové skupiny odborných zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a samospráv miest a obcí ako aj zamestnanci mimovládnych organizácií, ktorí pôsobia v sociálnej oblasti a ich zameranie činnosti je orientované na sociálnu pomoc klientom v hmotnej a sociálnej núdzi, získali potrebné komunikačné a poradenské zručnosti ako základný predpoklad efektívnej práce s klientom. Vyškolení supervízori v sociálnej práci vytvoria odborný potenciál pre skvalitnenie práce jednotlivých subjektov ako aj odborných zamestnancov jednotlivých sociálnych subjektov.
Celkovo bolo zrealizovaných 25 akreditovaných vzdelávacích aktivít. Vzdelávanie úspešne ukončilo 344 účastníkov, ktorí získali Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania s celoslovenskou platnosťou.