Jarná ponuka kurzov Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách na rok 2019

dec 1 2018

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách (AVVSS), reaguje na aktuálne potreby a požiadavky aplikačnej praxe. V jarnej ponuke otvára tri kurzy v mestách Bratislava, Prešov, Banská Bystrica a Holíč:

Manažér kvality v sociálnych službách

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý získa zručnosti, vedomosti a spôsobilosť na:

  • výkon odbornej kvalifikácie manažér/ka kvality – všeobecné zameranie + špecializácia na sociálne služby;
  • zhodnotenie stupňa zabezpečenia a preukázateľnosti kvality poskytovaných sociálnych služieb pred zavedením systémov a modelov kvality;
  • zavedenie niektorého zo systémov alebo modelov kvality do poskytovaných sociálnych služieb a zhodnotenia stupňa zabezpečenia a preukázateľnosti kvality po jeho zavedení;
  • zavedenie podmienok kvality do poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (...) v znení neskorších predpisov a ich integráciu do systémov alebo modelov kvality;
  • používanie metód a nástrojov monitorovania, merania a zlepšovania kvality;
  • komplexné riadenie zmien a rizík v sociálnej práci a v sociálnych službách.

Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť pracovať so zásadami a pravidlami riadenej dokumentácie. Bude vedieť vypracovávať interné dokumenty odbornej, prevádzkovej aj organizačnej činnosti, riadiť ich validnosť a životný cyklus.

Riadenie rizík v sociálnych službách

Riadenie rizík je súčasťou strategického riadenia aj plánovania každej úspešnej organizácie, nevynímajúc ani organizácie poskytujúcej sociálne služby. Pracovný život v zariadeniach sociálnych služieb nám však ukazuje naliehavú potrebu prípravy a vzdelávania nielen top manažmentu v tejto oblasti, ale aj stredného a nižšieho odborného personálu, ktorý zodpovedá za príjem klienta, a alebo je v priamom kontakte s klientom.

Riadenie rizík v zdravotníctve ako aj v sociálnych službách naberá na význame vďaka narastajúcemu záujmu o bezpečnosť klientov.

Profil Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách

Prvé akreditované kurzy sme otvorili v roku 2014. Konali sa nielen v sídle Akadémie v Holíči, ale Akadémia na kolesách vycestovala do zariadení sociálnych služieb do všetkých samosprávnych krajov.

Uvedomujúci si skutočnosť, že sociálne služby sú finančne poddimenzované, rozhodli sme sa nastaviť kurzy tak, aby boli financovateľné. V Akadémii pracujú lektori priamo z praxe – riaditelia, sociálni pracovníci, terapeuti a ďalší odborní pracovníci spolu s akademikmi vysokých škôl z odboru sociálna práca zo Slovenska a zahraničia.

Usporiadali sme dva úspešné ročníky Maratónu sociálnej rehabilitácie v rokoch 2017 a 2018 a niekoľko medzinárodných konferencií. V roku 2019 usporiadame 5 veľkých medzinárodných konferencií.

AVVSS je rozdelená do troch inštitútov:
1. Inštitút vzdelávania
2. Inštitút výskumu a projektovej činnosti
3. Inštitút profesionálneho opatrovania prof. Moniky Krohwinkel

V súčasnosti Inštitút vzdelávania realizuje vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania, ktorými si môžu pracovníci sociálnych služieb, alebo sociálnej práce získať čiastočnú kvalifikáciu, úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní.

Viac informácií nájdete na stránke AVVSS: www.avvss.sk