Národná správa o sociálnych determinantoch zdravia školákov v PDF

jún 25 2011

Health Behaviour in School Aged Children (HBSC)
Národná správa o sociálnych determinantoch zdravia školákov vznikla na podklade medzinárodnej štúdie (Health Behaviour in School Aged Children, HBSC), ktorá sa realizovala pod gesciou WHO/EURO v 42 krajinách v školskom roku 2009/2010.

Kľúčové ciele štúdie a Národnej správy sú: poskytnúť informácie a dôkazy o vplyve sociálnych a ekonomických determinantov na správanie sa, na postoje k zdraviu a životu u vybranej skupiny adolescentov; zhodnotiť odlišnosti v zdraví u rómskej mládeže v porovnaní s ich rovesníkmi z majoritnej populácie a overiť vplyv vybraných mechanizmov na vytváranie a pretrvávanie týchto odlišností; skúmať vplyv kultúrnych rozdielov vedúcich k rozdielom v zdravotnej gramotnosti; skúmať rozdiely v psycho-sociálnych charakteristikách; a vplyv kumulácie sociálneho, ekonomického a iného znevýhodnenia na rozdiely v zdraví.

Link na publikáciu v PDF (2,26MB): http://www.who.sk/images/stories/HBSC.pdf