Zborník vedeckých a odborných prác: Zdravotná gramotnosť verzus hlavné determinanty zdravia - výživa a pohybová aktivita (PDF, 2023)

jan 24 2024

PREDHOVOR

Zborník odborných a vedeckých príspevkov z odborného seminára pre sestry, fyzioterapeutov, sociálnych pracovníkov a študentov ošetrovateľstva je jedným z výstupov projektov KEGA č. 010KU-4/2022 Implementácia prvkov podpory zdravotnej gramotnosti dospelej populácie do vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo a 009KU-4/2022 Výživa a pohybová aktivita ako bazálne piliere starostlivosti o rizikových pacientov.

Zdravotná gramotnosť je v podmienkach Slovenskej republiky pomerne novou oblasťou, ktorej je potrebné venovať adekvátnu pozornosť v súvislosti s rôznymi cieľovými skupinami. Zborník ponúka platformu na výmenu poznatkov a skúseností v oblasti zdravotnej gramotnosti z rôznych aspektov, a tiež v prepojení na oblasť výživy a pohybovej aktivity.

V kontexte zdravotnej gramotnosti sa príspevky venujú zdravotnej gramotnosti v ošetrovateľstve, nástrojom na jej posudzovanie u dospelých, komunikácii a využitiu informačno-komunikačných technológií v podpore zdravotnej gramotnosti, perinatálnej zdravotnej gramotnosti a zdravotnej gramotnosti u seniorov, a tiež komparácii strategických dokumentov a legislatívnych noriem v tejto oblasti v podmienkach Slovenskej republiky a Českej republiky.

Na výživu a pohybovú aktivitu u rizikových pacientov sú zamerané príspevky alebo abstrakty, ktoré spracúvajú hodnotenie stavu výživy a fyzickej aktivity u rizikových pacientov a hodnotenie nutričného stavu v dlhodobej starostlivosti o seniorov. S oblasťou výživy súvisia aj príspevky zamerané na skríning porúch výživy u pacientov po cievnej mozgovej príhode, predoperačnú nutričnú podporu geriatrických pacientov, výživové a kineziologické determinanty sociálnej inklúzie seniorov a konzervatívnu liečbu pri poruchách prehĺtania u rizikových pacientov. Zborník obsahuje aj príspevok zameraný na hodnotenie aktivity a samostatnosti v aktivitách denného života seniorov, aplikáciu prvkov fyzioterapeutickej a ošetrovateľskej starostlivosti v liečbe geriatrického pacienta, vplyv dýchania na celkové zdravie človeka, a tiež vplyv osamelosti na fyzické a psychické zdravie u seniorov v domácom prostredí.

Starostlivosť o rizikových pacientov, ako aj podpora a rozvoj zdravotnej gramotnosti laickej verejnosti musia byť založené na multidisciplinárnom prístupe a implementácii intervencií nielen zdravotníckych, ale aj sociálnych pracovníkov. Predkladaný zborník tento atribút spĺňa a jeho cieľom je poukázať na význam kooperácie rôznych kategórií profesionálov a prispieť k výmene poznatkov, skúseností a výsledkov výskumnej práce.

Mariana Magerčiaková

Obsah

Lukáš Kober - RECENZIA: ZBORNÍK VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PRÁC

Eva Moraučíková - RECENZIA: ZBORNÍK VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PRÁC

Ivana Aštaryová, Zuzana Hudáková - MOŽNOSTI KONZERVATÍVNEJ LIEČBY PRI PORUCHÁCH PREHĹTANIA U RIZIKOVÝCH PACIENTOV

Filip Gerec - VÝŽIVOVÉ A POHYBOVÉ DETERMINANTY SOCIÁLNEJ INKLÚZIE SENIOROV DO SPOLOČNOSTI

Zuzana Hudáková, Ivana Aštaryová, Libor Čief , Katarína Repová- VPLYV DÝCHANIA NA CELKOVÉ ZDRAVIE ČLOVEKA

Marcela Ižová - KOMUNIKÁCIA V PODPORE ZDRAVOTNEJ GRAMOTNOSTI

Elena Janiczeková, Mária Šupínová, Jana Lauková - PREDOPERAČNÁ NUTRIČNÁ PODPORA GERIATRICKÝCH PACIENTOV

Mária Lehotská, Viera Priesolová - SKRÍNING PORÚCH VÝŽIVY U PACIENTOV PO CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODE

Alena Lochmannová - PERINATÁLNÍ ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST, JEJÍ ZDROJE A POTENCIÁL ROZVOJE

Mariana Magerčiaková - INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE V PODPORE ZDRAVOTNEJ GRAMOTNOSTI

Mariana Magerčiaková, Anna Krátká - ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ V KONTEXTE STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV A LEGISLATÍVNYCH NORIEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A ČESKEJ REPUBLIKE

Mariana Magerčiaková - ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ V OŠETROVATEĽSTVE

Mária Novysedláková - HODNOTENIE AKTIVITY A SAMOSTATNOSTI V AKTIVITÁCH DENNÉHO ŽIVOTA U SENIOROV

Mária Novysedláková - NÁSTROJE NA POSUDZOVANIE ZDRAVOTNEJ GRAMOTNOSTI DOSPELÝCH

Katarína Repová, Libor Čief - APLIKÁCIA PRVKOV FYZIOTERAPEUTICKEJ A OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI V LIEČBE GERIATRICKÉHO PACIENTA

Lenka Štefáková, Filip Gerec - OSAMELOSŤ A JEJ VPLYV NA FYZICKÉ I PSYCHICKÉ ZDRAVIE U SENIOROV V DOMÁCOM PROSTREDÍ

Katarína Zrubáková, Mariana Magerčiaková - ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ U SENIOROV

Katarína Zrubáková, Mária Lehotská, Mária Novysedláková, Mariana Magerčiaková, Ivan Bartošovič - VÝZNAM HODNOTENIA STAVU VÝŽIVY A FYZICKEJ AKTIVITY U RIZIKOVÝCH PACIENTOV

Katarína Zrubáková, Mária Lehotská , Soňa Kajúchová - VÝZNAM HODNOTENIA NUTRIČNÉHO STAVU V DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI O SENIOROV

Libor Čief, Katarína Repová - FYZIOTERAPEUTICKÁ STAROSTLIVOSŤ O RIZIKOVÝCH SENIOROV NA ZÁKLADE POHYBOVÝCH A STRAVOVACÍCH NÁVYKOV


Názov: Zdravotná gramotnosť verzus hlavné determinanty zdravia - výživa a pohybová aktivita
Zborník vedeckých a odborných prác

Autorky: PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, MBA
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
Recenzenti: PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD., MPH
Vydavateľ: Business Intelligence Club, o.z., Kladnianska 1, 821 05 Bratislava - Ružinov
Počet strán: 146
Vydanie: prvé
Vydané: 2023
ISBN: 978-80-971388-9-9

Zborník bol vydaný v rámci projektov KEGA č. 010KU-4/2022 Implementácia prvkov podpory zdravotnej gramotnosti dospelej populácie do vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo a 009KU-4/2022 Výživa a pohybová aktivita ako bazálne piliere starostlivosti o rizikových pacientov

PrílohaVeľkosť
Zbornik_Zdravotna_gramotnost_2023.pdf3.79 MB