Deprivácia rómskych domácností vo vybraných mestách Žilinského kraja

feb 18 2015

Deprivation of Roma households in selected towns of Žilina region
Abstrakt: Príspevok poukazuje na existenciu polarizácie deprivácie domácností v rámci sídelných jednotiek vo vybraných mestách Žilinského kraja. Prostredníctvom štatistickej analýzy sme zisťovali závislosť medzi mierou osôb hlásiacich sa k rómskej národnosti a mierou deprivácie domácností prostredníctvom vybraných sociálno-ekonomických ukazovateľov v jednotlivých sídelných jednotkách v mestách Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Žilina.
Kľúčové slová: materiálna deprivácia, bytová deprivácia, rómska domácnosť

Abstract: The report focuses on the existence of deprivation in households and resulting polarization in chosen locations of the region Žilina. The relationship between the rate of people who admit their Romani nationality and the level of deprivation in households was investigated through statistical analysis. There were also taken into account selected social-economic indicators in individual residential units in towns Liptovský Mikuláš, Ružomberok and Žilina.
Keywords: material deprivation, housing deprivation, Roma household

Úvod

Problematika chudoby a deprivácie je aktuálnou témou, ktorá neustále rezonuje v spoločnosti. Najväčšia pozornosť chudobe a deprivácií domácností je venovaná na národnej úrovni prípadne na úrovni krajov a okresov. Sledovanie chudoby a deprivácie domácností na úrovni miest a obcí sa venuje minimálna resp. značne obmedzená pozornosť a to z dôvodu nízkej dostupnosti existujúcich dát alebo ich úplnou absenciou. Jedným zo zdrojov zachytávajúci situáciu domácností na úrovni obcí a ich mestských častí je cenzové sčítanie osôb, domov a bytov. Cieľom príspevku je poukázať na polarizáciu domácností zasiahnutých depriváciou vybavenia domácnosti/bytu, nezamestnanosťou a nadpriemerným počtom osôb žijúcich v domácnosti a iných sociálno-ekonomických ukazovateľov na úrovni obce vo vybraných mestách Žilinského kraja s dôrazom na domácnosti, ktorých členovia sa hlásia k rómskej národnosti.

Autor: PhDr. Mgr. Martin Brňak
Celý článok je v prílohe v PDF:

PrílohaVeľkosť
Deprivacia-romskych-domacnosti-vo-vybranych-mestach-Zk.pdf760.69 KB