Ekonomika a manažment – prechod od funkčného riadenia na procesné v zariadeniach sociálnych služieb

aug 15 2014

PhDr. Andrea Gállová, Ing. Jozef Berki Ing. Štefan Szolnoky : Ekonomika a manažment – prechod od funkčného riadenia na procesné v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., 2014

Cieľom našej publikácie „Ekonomika a manažment - prechod od funkčného riadenia na procesné v ZSS” je teoretickým vymedzením pre budúcich vedúcich zamestnancov ZSS, najmä odborného personálu, prioritne pre sociálnych pracovníkov, ale aj ostatných zamestnancov vykonávajúcich priamu sociálnu prácu a zabezpečujúcich sociálne služby pre prijímateľov daného zariadenia sociálnych služieb, ako aj odborná literatúra pre vysokoškolských študentov odboru sociálna práca, pre odbornú a laickú verejnosť zaujímajúcu sa o kvalitatívnu úroveň riadenia ZSS na maximálnej profesionálnej úrovni

Časť z úvodu

Význam manažérstva v Zariadení sociálnych služieb (ďalej len „ZSS”) ako činnosti spočíva v riadení aktivít iných ľudí, aby sa dosiahli lepšie výsledky než tie, ktoré by vznikli pri nezávislom konaní jednotlivcov. Systematická štúdia vzťahov medzi ľuďmi a ich úlohami, za účelom nového návrhu pracovného procesu a zvýšenia kvality výkonnosti, účinnosti a ekonomickej stability je zásadným krokom prechodu ZSS od funkčného usporiadania na procesné, ktorý chápe ZSS, ako súbor procesov pri poskytovaní odbornej, obslužnej a ďalšej činnosti a zároveň, ktoré prekračujú jednotlivé organizačné jednotky v rámci organizačnej štruktúry v ZSS a dodávajú svoje výstupy internému či externému klientovi.
Procesný prístup poskytovania sociálnych služieb je chápaný ako kľúčový nástroj pre neustále zlepšovanie procesov v ZSS.

Zavedenie procesného usporiadania so sebou prináša množstvo zmien, ktorých výsledkom by malo byť získanie väčšej konkurencie schopnosti a ekonomickej stability, dosahovanie vyššej produktivity, efektívnosti a najmä kvalitnejšie poskytovania sociálnych služieb pre klientov ZSS.
Implementácia týchto zmien však vyžaduje dôkladné porozumenie princípom procesného riadenia avšak pri prechode od funkčného riadenia na procesné prioritne sa musí dodržiavať zásada „orientácia na prijímateľa” v ZSS, ktoré chcú v dnešnej dobe prežiť a je nevyhnutné túto alternatívu prijať bezvýhradne za vlastné.
Konkurencia sa v oblasti poskytovania sociálnej služby zosilňuje a kľúčovým faktorom úspechu sa stáva spokojnosť prijímateľa sociálnych služieb. ZSS prechádzajú transformáciou, ktorá má zabezpečiť ich udržateľný rast aj v nasledujúcich obdobiach. Jedným z prostriedkov takejto transformácie ZSS je ich prechod na procesné riadenie.
Procesný manažment sa stáva neoddeliteľnou súčasťou manažérskej praxe, ako alternatíva k tradičnému, funkčnému riadeniu a prinesie úplne nový pohľad na fungovanie organizácie a na uspokojovanie potrieb prijímateľa.

OBSAH

1. Úvod

2. Teoretická časť
2.1 Požiadavky na schopnosti manažérov ZSS orientované na budúcnosť

3. Procesy
3.1 Základné pojmy pri identifikácii procesov
3.2 Funkčné a procesné riadenie
3.2.1 Funkčné riadenie
3.2.2 Procesné riadenie
3.2.3 Zásady procesného riadenia
3.2.4 Implementácia procesného manažmentu
3.2.5 Základné rozdiely medzi procesným a funkčným riadením
3.2.6 Problémy prechodu z funkčného riadenia na procesné riadenie
3.2.7 Analýza a modelovanie procesov, procesné mapovanie
3.2.8 Základné náležitosti modelovania procesov
3.2.9 Nástroje a metódy pre mapovanie procesov
3.2.10 PQM – Process Quality Management
3.2.11 Prístupy ku zdokonaľovaniu procesov
3.2.12 Klasické metodiky procesného reengineeringu

4. Praktická časť
4.1 Vysvetlenie skratiek a pojmov
4.2 Postup vypracovania a zavedenia systému manažérstva kvality v ZSS
4.2.1 Členenie do etáp
4.3 Príručka kvality
4.3.1 Účel vydania
4.3.2 Aplikácia požiadaviek normy v ZSS
4.3.3 Režim riadenia Príručky kvality
4.3.4 Zodpovednosť a právomoc
4.3.5 Manažér pre kvalitu a interný audítor
4.3.6 Formálna úprava Príručky kvality
4.3.7 Preverovanie a schvaľovanie Príručky kvality
4.3.8 Vydávanie a distribúcia Príručky kvality
4.3.9 Kontrola platnosti
4.3.10 Zmeny v príručke kvality
4.3.11 Identifikácia Príručky kvality
4.3.12 Hlavné znaky ZSS
4.3.13 Predmet a rozsah činností
4.3.14 Organizačný poriadok a Organizačná štruktúra
4.3.15 Sieť hlavných , podporných a riadiacich procesov
4.3.16 Zásady pre vyhodnocovanie monitorovania a merania procesov ZSS
4.3.16.1 Cyklické hodnotenie procesov
4.3.16.2 Popisy procesov so špecifikáciou v ZSS - vzory 4.3.17 Systém manažérstva kvality
4.3.17.1 Dokumentácia systému manažérstva
4.3.18 Zásady manažérstva kvality v ZSS
4.3.19 Zodpovednosť manažmentu
4.3.19.1 Záväzok manažmentu
4.3.20 Zameranie sa na klienta
4.3.21 Legislatívne požiadavky
4.3.22 Politika kvality
4.3.23 Ciele kvality
4.3.24 Plánovanie
4.3.24.1 Plánovanie systému manažérstva kvality
4.3.25 Komunikácia
4.3.25.1 Interná komunikácia
4.3.26 Preskúmanie manažmentom
4.3.26.1 Všeobecne
4.3.27 Manažérstvo zdrojov
4.3.27.1 Poskytovanie zdrojov
4.3.28 Ľudské zdroje
4.3.28.1Všeobecne
4.3.28.2 Kompetentnosť, povedomie a príprava zamestnancov
4.3.28.3 Efektívnosť ( výstup - výsledok) poskytovaných školení
4.3.28.4 Infraštruktúra
4.3.28.5 Pracovné prostredie
4.3.29 Realizácia služieb
4.3.29.1 Plánovanie realizácie služieb
4.3.29.2 Plánovanie nákupu
4.3.29.3 Plánovanie servisu
4.3.30 Procesy týkajúce sa klienta
4.3.30.1 Určenie požiadaviek týkajúcich sa služieb
4.3.30.2 Preskúmanie požiadaviek týkajúcich sa služieb
4.3.30.3 Komunikácia s klientom
4.3.31 Nakupovanie
4.3.31.1 Proces nakupovania
4.3.31.2 Informácie o nakupovaní
4.3.31.3 Verifikácia nakúpeného tovaru a výrobkov
4.3.32 Poskytovanie služieb
4.3.32.1 Riadenie poskytovania služieb
4.3.32.2 Validácia procesov služby
4.3.32.3 Identifikácia a sledovateľnosť
4.3.32.4 Majetok klienta
4.3.32.5 Ochrana produktu
4.3.33 Riadenie prístrojov na monitorovanie a meranie
4.3.34 Meranie, analýza a zlepšovanie
4.3.34.1 Všeobecne
4.3.35 Monitorovanie a meranie
4.3.35.1 Spokojnosť klienta
4.3.35.2 Interný audit
4.3.35.3 Monitorovanie a meranie procesov
4.3.35.4 Monitorovanie a meranie služieb
4.3.36 Riadenie nezhodného produktu/služieb
4.3.37 Analýza údajov
4.3.38 Zlepšovanie
4.3.38.1 Trvalé zlepšovanie
4.3.38.2 Plány kvality (akčné plány
4.3.39 Vývoj kvality služieb v ZSS po prechode funkčného riadenia na procesné
4.3.39.1 Kvalita v ZSS
4.3.40 Procesy marketingu služieb

5. Ekonomické zhodnotenie nákladov a prínosov zavedenia procesného riadenia v organizácii ZSS
5.1 Prínosy zavedenia SMK v ZSS


Podrobnosti:

Názov: Ekonomika a manažment – prechod od funkčného riadenia na procesné v zariadeniach sociálnych služieb
Autori: PhDr. Andrea Gállová, Ing. Jozef Berki, Ing. Štefan Szolnoky
Recenzia: Prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. , Prof. H.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
Počet strán: 129 strán
ISBN: 978-80-89726-03-5
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Bratislava