Zborník príspevkov z konferencie Nenásilne o násilí - Hovorme o právach v PDF (2016)

máj 19 2016

Zborník príspevkov z konferencie s titulom Nenásilne o násilí - Hovorme o právach, ktorá sa konala dňa 23. marca 2016 v Mestskom úrade v Nitre.

ÚVODNÉ SLOVÁ

Násilie má mnoho podôb, určiť tú, ktorá je najzávažnejšia, sa nedá. Deklarácia Organizácie spojených národov o odstránení násilia, páchaného na ženách z roku 1993 ho vymedzuje ako akýkoľvek rodovo podmienený čin, ktorý vedie, alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej a psychickej újme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania týmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody a to vo verejnom a súkromnou živote.

Konferencia Nenásilne o násilí si svojím názvom dala veľmi náročný cieľ. Hovoriť o násilí nenásilne. Ide to? Aj vtedy, ak v nás násilie vyvoláva rôzne emócie, ktoré ťažko označíme ako nenásilné?

Diskusie na ponúknuté prednáškové témy a workshopy konferencie ukázali veľmi výstižne, že to ide.

Otvorila témy domáceho a rodovo podmieneného násilia s dôrazom na dva súbežné okruhy problémov: ľudské práva a závislosti. Môžeme hovoriť o závažnom porušovaní ľudských práv. Porušovanie týchto práv, ale i znaky domáceho a rodovo podmieneného násilia nachádzame aj v oblasti závislostí, týkajúce sa partnerov, detí a rodičov závislých osôb.
Ak teda vychádzame z tézy, že násilím je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, zneužívania moci, fyzického a sexuálneho nátlaku, tak by sme mali začať vážnejšie odkrývať veľké i malé drámy, ktoré sa odohrávajú skryté za dverami bytov, domov. Jednou z možností je aj stretávanie odborníkov, sieťovanie jednotlivých inštitúcií a vytváranie podpornej siete pre všetkých, ktorí nájdu odvahu čeliť násiliu a riešiť často navonok neriešiteľné problémy. Aj tento aspekt konferencia Nenásilne o násilí podnietila.

Násiliu často predchádzajú frázy, ktoré sa ho snažia zakryť. Funguje v ňom veľa predsudkov a mýtov, ktoré legitimujú určitú mieru násilia. Som presvedčená, že aj z tohto dôvodu reakcie okolia dostatočne nekopírujú potreby obetí násilia. Preto je treba o násilí hovoriť. A hovoriť OTVORENE a NENÁSILNE.

V súlade s myšlienkou francúzskeho osvietenského spisovateľa a filozofa Denisa Diderota: „Rozumom a nie násilím máme viesť ľudí k pravde“ prajem všetkým čitateľom tohto zborníka vždy len poctivý kontakt s pravdou.

V Nitre, dňa 31.03.2016

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
riaditeľka BUDÚCNOSŤ, n.o

OBSAH

ÚVODNÉ SLOVÁ
Ľuba PAVELOVÁ

PREZENTÁCIE

PRÁVNE ASPEKTY VYŠETROVANIA TRESTNÝCH ČINOV SÚVISIACICH
S DOMÁCIM NÁSILÍM
Lucia KURILOVSKÁ

DROGOVÁ KRIMINALITA
Stanislav ŠIŠULÁK

ZOVRETOU PÄSŤOU STISK RUKY NENAHRADÍŠ.“ M. GÁNDHÍ
PREJAVY NÁSILIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ (Z PRIESKUMOV KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV)
Oľga BINDASOVÁ

GENOCÍDY V 21. STOROČÍ
Ladislav ORAVEC

ĽUDSKÉ PRÁVA V CIRKUSE
Pavol ŠČASNÝ

NÁSILIE NA ŽENÁCH PRACUJÚCICH V POULIČNOM SEXBIZNISE
Martin MIČEK

PRÍSPEVKY

ČINNOSŤ A POSLANIE AZYLOVÉHO DOMU TAMARA V TRNAVE
Zlatica BERGEROVÁ

POMOC A PODPORA ŽENÁM – OBETIAM DOMÁCEHO NÁSILIA
Zuzana BUDAYOVÁ

NARUŠENÁ PARTNERSKÁ DYNAMIKA
Michaela DÁVIDOVÁ – Mária HARDY– Andrea HURBANOVÁ

NÁSILIE V RODINE PÁCHANÉ V KONTEXTE ZÁVISLOSTI
Martina DRZSÍKOVÁ

ŠKOLSKÉ PROSTREDIE AKO PÔSOBISKO MECHANIZMOV
A DONUCOVACÍCH PRAKTÍK ZHUBNÝCH KULTOV A SIEKT
Peter ĎURKOVSKÝ

VYBRANÉ ĽUDSKÉ PRÁVA V ZDRAVOTNO-SOCIÁLNEJ OBLASTI
Jana GABRIELOVÁ

VYBRANÉ DÔSLEDKY OBCHODOVANIA S ĽUĎMI A ODBORNÁ POMOC OBCHODOVANÝM OSOBÁM
Magdaléna HALÁSOVÁ

PREVENCIA DOMÁCEHO NÁSILIA V ZMYSLE NÁVRHOV DE LEGE FERENDA
Denisa HAMRANOVÁ

NEBUĎ OBEŤ - PRÁVO JE PRE VŠETKÝCH
Andrea HUGÁŇOVÁ

VÝZNAM MULTIINŠTITUCIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE V PROBLEMATIKE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH
Juraj JANČEK

MOBBING - AKO JEDEN MOŽNÝ NÁSTROJ NÁSILIA
Lívia KATONA

BEZPEČIE A OCHRANA - ZÁKLADNÉ ATRIBÚTY V POMOCI ŽENÁM ZAŽÍVAJÚCICH NÁSILIE. (SKÚSENOSTI Z BILATERÁLNEJ SPOLUPRÁCE S OSLO KRISESENTER A GLÅMDALKONGSVINGERKRISESENTER)
Mariana KOVÁČOVÁ - Martina FERRI – Olaug RØNNINGSDALEN-
Halvor Ravn HØLOEYEN

UŽÍVANIE MARIHUANY - ZMENY V OBSAHU, POLYÚZUS A ZMENY V RODINNOM SYSTÉME
Martin LULEI

SOCIÁLNE RIZIKÁ VZNIKAJÚCE PRI INJEKČNEJ APLIKÁCIÍ U UŽÍVATEĽOV DROG
Petra OLŠANSKÁ

PODPORA MOTIVÁCIE K ZMENE U ZÁVISLÝCH KLIENTOV
Ľuba PAVELOVÁ

RÓMSKE ŽENY A ICH POSTAVENIE V RODINE A KOMUNITE AKO PREDMET VÝSKUMU
Ivan RÁC – Barbora ODRÁŠKOVÁ

MOJE, TVOJE PRÁVA – PREVENCIA V CIRKUSE
Pavol ŠČASNÝ – Katarína DEBNÁRIKOVÁ- Mária ŠKORICOVÁ- Róbert TKÁČ

NÁSILIE V INTÍMNYCH VZŤAHOCH MLADÝCH ĽUDÍ
Jana VERNARCOVÁ


Vydali:
Združenie STORM
Budúcnosť, n.o.
Nitra, 2016
1. vydanie
počet strán: 164 s.

Recenzovala:
Mgr. Jana Gabrielová, PhD., Vysoká škola polytechnická, Jihlava

Zostavila:
Mgr. Katarína Debnáriková, PhD.

Za obsah, pôvod a úplnosť literárnych zdrojov jednotlivých príspevkov zodpovedajú autori. Združenie STORM a Budúcnosť, n.o. nepreberá zodpovednosť za obsah a pôvod príspevkov.
Príspevky autorov neprešli jazykovou úpravou. Publikované texty nie je možné rozširovať bez súhlasu autorov.

Tlačená verzia
ISBN 978-80-970667-3-4
EAN 9788097066734

Elektronická verzia
ISBN 978-80-970667-4-1
EAN 9788097066741

PrílohaVeľkosť
Zbornik_Nenasilne_o_nasili_2016.pdf4.66 MB

Súvisiace články

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!