Publikácia: Sociálna prevencia - Milan Schavel, František Číšecký, Michal Oláh

máj 28 2010

Narastajúce sociálne problémy obyvateľov vyvolávajú neustálu potrebu skvalitniť niektoré činnosti sociálnej práce. Jednou z možnosti ako sa podieľať na riešení týchto problémov je naučiť sa týmto problémom predchádzať, prípadne ak sa už prezentujú, zabrániť ich ďalšiemu prehlbovaniu alebo zamedziť ich opakovaniu, a to dôsledným organizovanej a cielenej prevencie. Pri riešení sociálnych problémov môžeme hovoriť konkrétne o sociálnej prevencii. Monografia kolektívu autorov pod názvom „Sociálna prevencia' je malým príspevkom, ako uchopiť niektoré teoretické východiská a ako sa naučiť lepšie spoznať niektoré problémové okruhy, ktoré s uplatňovaním sociálnej prevencie úzko súvisia. Autori sa potešia podnetom, ale aj kritickým úvahám, ktoré budú inšpirujúce pre hlbšie rozpracovanie tejto problematiky. Autori privítajú diskusiu nie len z radov univerzitných pedagógov a odborníkov z praxe, ale aj študentov pomáhajúcich profesií, ktorým je najmä určená.

Úvod

Narastajúce sociálne problémy obyvateľov vyvolávajú neustálu potrebu skvalitniť niektoré činnosti sociálnej práce. Jednou z možností ako sa podieľať na riešení týchto problémov je naučiť sa týmto problémom predchádzať, prípadne ak sa už prezentujú, zabrániť ich ďalšiemu prehlbovaniu alebo zamedziť ich opakovaniu, a to dôslednou organizovanou a cielenou prevenciou. Pri riešení sociálnych problémov môžeme hovoriť konkrétne o sociálnej prevencii.
Publikácia pod názvom „Sociálna prevencia“ sú len malým príspevkom, ako uchopiť niektoré teoretické východiská a ako sa naučiť lepšie spoznať niektoré problémové okruhy, ktoré s uplatňovaním sociálnej prevencie úzko súvisia. Obsah textov nevznikal jednoducho, keďže k problematike prevencie je len málo zdrojov, podobne ako je veľmi málo konkrétnych štúdií v odbornej literatúre. Zistili sme, že väčšina autorov často spája prevenciu so sociálnou prevenciou a to najmä pri prevencii sociálno-patologických javov (kriminalita alebo drogové závislosti). Oficiálne bola sociálna prevencia definovaná v zákone č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v súčasnosti v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách najmä vykonávaním sociálnych služieb taxatívne vymenovaných v ustanovení §12, prirodzene bez bližšej charakteristiky niektorých súvislostí (napríklad pomenovanie nositeľov aktivít v sociálnej prevencii, oblastí sociálnej prevencie, metód sociálnej prevencie a pod.).
Obsah a usporiadanie štruktúry publikácie bol predmetom diskusie nie len samotných autorov ale aj iných odborníkov z viacerých univerzít a stavovských organizácii. V nej autori dospeli k presvedčeniu, že obsahom tejto publikácie musí byť predovšetkým bližšie vymedzenie sociálnej prevencie, charakteristika jej účastníkov a popis subjektov podieľajúcich sa na realizovaní sociálnej prevencie. Pre komplexný pohľad na problematiku sociálnej prevencie, sme pokladali za prirodzené pomenovať aj oblasti v ktorých je možné sociálnu prevenciu uplatniť. Poznanie týchto oblastí je dôležitým predpokladom pre úspešné aplikovanie sociálnej prevencie v praxi. Súčasťou tejto publikácie je aj náčrt jednotlivých metód sociálnej prevencie na úrovni ich využitia pri práci s jednotlivcom, skupinou a komunitou. Cieľom predkladanej publikácie je sprostredkovať študentom dostatok informácií, ktoré nevyhnutne potrebujú získať pri štúdiu niektorých konkrétnych študijných predmetov ako je sociálna prevencia ale aj sociálna patológia a sociálne poradenstvo.
Autori sa potešia podnetom, ale aj kritickým úvahám, ktoré budú inšpirujúce pre hlbšie rozpracovanie tejto problematiky. Autori privítajú diskusiu nielen z radov pedagógov a odborníkov z praxe, ale aj študentov sociálnej práce.
Autori

Obsah

1 Prevencia
1.1 Čo je prevencia
1.2 Úrovne prevencie
1.3 Úlohy a funkcie prevencie

2 Sociálna prevencia
2.1 Všeobecná charakteristika súvisiacich pojmov
2.2 Sociálna prevencia – charakteristika pojmu
2.3 Formy sociálnej prevencie
2.3.1 Vyhľadávacia činnosť
2.3.2 Nápravná činnosť
2.3.3 Rehabilitačná činnosť
2.3.4 Resocializačná činnosť
2.3.5 Organizovanie výchovno – rekreačných táborov
2.4 Stratégie a prístupy v sociálnej práci
2.5 Sociálne služby a sociálna prevencia
2.5.1 Druhy sociálnych služieb
2.5.2 Formy sociálnych služieb
2.5.3 Poskytovanie sociálnych služieb

3 Účastníci sociálnej prevencie
3.1 Sociálny klient
3.1.1 Typy klientov
3.2 Sociálny pracovník
3.2.1 Osobnosť sociálneho pracovníka
3.2.2 Etický kódex sociálneho pracovníka

4 Inštitúcie v sociálnej prevencii
4.1 Štátna správa
4.2 Samospráva
4.2.1 Vyšší územný celok
4.3 Mimovládny sektor
4.3.1 Dobrovoľnícke organizácie
4.3.2 Svojpomocné skupiny

5 Základné oblasti sociálnej prevencie
5.1 Sociálno-patologické javy – sociálna patológia
5.1.1 Kriminalita
5.1.2 Drogová závislosť
5.1.3 Týranie, zneužívanie a násilie
5.1.3.1 Násilie páchané na ženách
5.1.3.2 Týrané, zneužívané a zanedbávané deti
5.1.4 Prostitúcia
5.1.5 Poruchy správania
5.2 Náhradná starostlivosť
5.3 Sociálno - ekonomické problémy
5.3.1 Nezamestnanosť
5.3.2 Chudoba
5.3.3 Bezdomovectvo
5.4 Zdravotné problémy
5.5 Zdravotné postihnutie

6 Vybrané metódy sociálnej prevencie
6.1 Metódy sociálnej prevencie s jednotlivcom
6.2 Metódy sociálnej prevencie so skupinou
6.3 Metódy sociálnej prevencie s komunitou

© Autori:
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
PhDr. František Číšecký, PhD.
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
JUDr. Karol Zeman, PhD., h. doc., a ďalší
Vydavateľ: Prohu
Rok vydania: 2012
Tlač: BEKI design, s.r.o.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!