Zborník príspevkov z konferencie „Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti v teórii a praxi“ v PDF, 7. október 2010, Ružomberok.

feb 3 2012

Zborník príspevkov z konferencie pod názvom „Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti v teórii a praxi“ v PDF. Konferencia sa konala 7. októbra 2010, v Ružomberku.

OBSAH

Etika vo vzťahu ku geriatrickému pacientovi

Etický přístup jako nedílná součást psychosociální adaptace klientek s onkogynekologickou diagnózou

Etický problém - pravda pri ošetrovaní nevyliečiteľne chorých

Profesní odpovědnost - od teórie k praxi

Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti o ťažko telesne postihnutých

Nursing ethics - theoretical aspect

Důstojnost člověka v závěru života

Etické princípy v zdravotnej starostlivosti

Etická komunikace porodní asistentky při procesu edukace

Etika v praxi v rámci nemedicínskych zdravotníckych odborov

Etické a právne aspekty edukácie v ošetrovateľstve

Etické dilemy v akútnych stavoch

Modele bioetyczne w praktyce pielęgniarki
Etické princípy v povolaní sestra

Ethics in nursing practice

Metody detekce nadměrného růstu plodu v průběhu gravidity

Sestra a etika publikační činnosti

Sestra a „obtížný“ klient

Etické aspekty v péči v domově pro seniory

Špecifiká etického prístupu pri ošetrovaní žien v gynekológii a pôrodníctve

Komunikačné trendy v ošetrovateľstve

Etika v přednemocniční péči

Poruchy adaptácie u žien s neúspešným tehotenstvom

Etické požiadavky na povolanie v zdravotnej starostlivosti

Problémy farmakologickej liečby vo vyššom veku

Od etiky principů k etice odpovědnosti

Etické dilemy umelej hydratácie a výživy v závere života

Editor:
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.

Recenzenti:
PhDr. Marcela Ižová, PhD.
PhDr. Mária Novysedláková
PhDr. Mária Lehotská
PhDr. Eva Moraučíková
PhDr. Michaela Vicáňová

© VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010
ISBN 978-80-8084-616-9


Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa vyprofilovala v roku 2002 ako jedna z prvých katedier vtedajšieho Ústavu zdravotníctva a sociálnej práce pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Katedra pripravuje budúce sestry v rámci teoretickej a praktickej výučby v odbore ošetrovateľstvo od roku 2002 v bakalárskom študijnom programe, od roku 2005 v magisterskom študijnom programe a od roku 2011 aj v doktorandskom študijnom programe. V súčasnosti na katedre pôsobia profesori, docenti, odborní asistenti a asistenti, ktorí sa okrem pedagogickej činnosti podieľajú na riešení vedeckých projektov, venujú sa publikačnej činnosti doma aj v zahraničí, zúčastňujú sa učiteľských mobilít na partnerských vysokých školách v zahraničí, v spolupráci so študentmi participujú na početných mimoškolských aktivitách predovšetkým v lokalite mesta Ružomberok a jeho okolí. Katedra ošetrovateľstva úzko spolupracuje pri zabezpečovaní odbornej praxe študentov s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP- fakultnou nemocnicou v Ružomberku, agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj ambulanciami všeobecných lekárov pre deti a dorast a pre dospelých.
PrílohaVeľkosť
Zbornik_Eticke_aspekty_osetrovatelskej_starostlivosti.pdf1.78 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!