Poznajú deti svoje práva?

apr 10 2013

Za najväčší problém súčasnosti považujú základné školy všetkých regiónov Slovenska narastajúcu mieru agresivity u svojich žiakov. Psychická, ale aj fyzická šikana sa u nás objavuje už na prvom stupni ZŠ. Frekventované problémy medzi žiakmi predstavujú najmä vulgarizmy, vžité negatívne stereotypy v správaní k rovesníkom rómskeho etnika, diskriminácia detí na základe príslušnosti k nižšej sociálnej vrstve, či závisť, neadekvátne súperenie a krádeže.

Všetky kroky, ktoré doteraz pedagógovia na zastavenie tohto trendu vynaložili sa však javili ako neúspešné. Alternatívne riešenie im ponúkla rozprávková kniha „Hračky idú do školy“, ktorá sa venuje detským právam. Vydalo ju občianske združenie Paradysio v rámci projektu Podpora výchovy a vzdelávania detí v oblasti ľudských práv podporeného Úradom vlády SR v roku 2012.

Skupina dvadsiatich pedagogických mediátorov sa rozhodla zrealizovať projekt, ktorého primárnym účelom bolo oboznámenie detí s ich právami a naučenie sa vzájomnému rešpektu a tolerancii v kolektíve. Vzhľadom na nízky vek žiakov im bola problematika detských práv vysvetlená primeraným spôsobom – prostredníctvom už spomínanej knihy rozprávok. Tá obsahovala aj ilustrácie určené na vyfarbenie. Deti na projekt reagovali s neobvyklým nadšením, príbehy sa im podľa ich vlastných slov veľmi páčil a v čítaní so záujmom pokračovali aj počas prestávok. Neskôr sa ochotne zapájali do diskusie a učitelia odpozorovali, že obľúbené pasáže z rozprávok automaticky aplikovali aj v rámci medziľudských vzťahov so spolužiakmi. Žiakov úprimne zaujímali osudy detí z chudobných krajín, ktoré boli v knižke spomínané. Iniciatívne navrhovali napríklad to, aby sa pastelky, ktoré dostali na vymaľovanie knižiek radšej poslali ich rovesníkom do Afganistanu.

Mediátori projektom dokázali, že situácia v slovenských základných školách je riešiteľná a deti dokážu pochopiť nielen to, že majú svoje práva, ale aj s nimi súvisiace povinnosti. Učiteľom do budúcnosti odporučili zaviesť interaktívnu metódu výučby a zapájať dievčatá aj chlapcov do hraných scénok na danú tému. V tomto prípade je pre detskú psychiku relevantné práve vystupovanie v úlohe priameho účastníka deja. Vizualizácia preberaných problémov a dramatizácia modelových situácií sa totiž ukázala ako efektívny nástroj na zaujatie pozornosti žiakov prvého stupňa. Tvorcovia projektu vidia potenciál aj v spracovaní krátkych animovaných rozprávok na tému detských práv po vzore celosvetovo úspešného francúzskeho animovaného seriálu o ľudskom tele „Bol raz jeden život“. Navrhujú ďalej aj vypracovanie webových portálov s konkrétnymi aktivitami, ktoré by mohli deti absolvovať spoločne s rodinnými príslušníkmi. Práve rodičia zohrávajú významnú úlohu v procese tvorby osobnosti svojich ratolestí a mali by ich učiť ohľaduplnosti k potrebám okolia, ale aj presadzovaniu vlastných práv. Projekt združenia Paradysio potvrdil pravdivosť myšlienky, že súcit, láska, spolupatričnosť a úcta sú vrodené ľudské vlastnosti, ktoré však treba odmalička vhodne podporovať a rozvíjať. Tajomstvo úspechu je pritom jednoduché. Návrat k rozprávkam.

Autor: Miroslava Čembová

P1140888
PC071514
20121206 113000
PC063369
PC063350
P1150008
20121206 105642
P1150062