Psychická záťaž u hasičov, stratégie jej zvládania a ich vplyv na rast indukovaný stresom (PDF)

nov 17 2013

Abstrakt: Cieľom našej diplomovej práce bolo analyzovať záťažové situácie, spôsoby ich zvládania a možné súvislosti s ich rastom, špeciálne u príslušníkov hasičského záchranného zboru, a to nielen v teoretickej rovine, ale aj prostredníctvom kvalitatívno-kvantitatívneho výskumu. Výskumne sme sa zamerali na porovnanie vzťahov demografických faktorov (vek, rodinný stav) či rokmi praxe, s faktormi ako copingové stratégie, v prepojení s možnosťou rastu spojeného so stresom. V kvalitatívnom výskume sme prostredníctvom nedokončených viet pozorovali najzaťažujúcejšie momenty, ale aj najpotešujúcejšie situácie s dôrazom na ich príčiny a dôsledky. Pracovali sme s výskumnou skupinou, ktorú predstavovalo 174 hasičov pracujúcich v hasičskej záchrannej službe na území Slovenska.
Respondenti vyplnili testovú batériu obsahujúcu okrem demografických údajov aj 4 nedokončené vety zamerané na charakteristiky prežitej záťaže a sebahodnotiace dotazníky. V súvislosti s preferenciou určitých stratégii zvládania stúpa aj predpoklad rastu. Zisťovali sme taktiež formy záťaže v povolaní hasiča a preferované stratégie pre ich zvládnutie. Medzi stratégiami zvládania, rastom a demografickými údajmi sme odhalili významné vzťahy.
Kľúčové slová: Copingové stratégie. Psychická záťaž. Rast spojený so stresom. Stres.

ÚVOD

Problematike záťaži a s ňou súvisiacim konštruktom sa v posledných rokoch venuje nemalá pozornosť v rôznych vedných odboroch. V literatúre sa v mnohých charakteristikách záťaže v súvislosti s copingom stretávame s dôrazom na jej následky, predovšetkým negatívne. Počas posledných desiatich rokov množstvo výskumov vykazovalo však aj pozitívny dôsledok negatívnych životných udalostí, kedy väčšina ľudí hlásila pozitívny rast.

Pozitívne dopady závažných životných situácií sú dôležitou podmienkou osobnostného rozvoja každého jedinca. Práve prekonávaním rôznych prekážok a ťažkostí sa dopracujeme ku kvalitnému životu a silnej osobnosti.

O túto problematiku sa zaujímame práve preto, že sa osobne týka nielen nás, nášho najbližšieho okolia, ale stres je prirodzeným spoločníkom každodenného života kohokoľvek z nás.

V súvislosti s fenoménom záťaže môžeme popísať radu sociálnych, fyziologických, osobnostných zmien, či zmien v oblasti duševného života. Všetky tieto determinanty sa nemalou mierou podieľajú na celkovej spokojnosti človeka a jeho šťastie.

Pre skúmanie danej problematiky sme upriamili pozornosť na profesiu hasičov, a to najmä z dôvodu, že je síce všeobecne známa, ale výskumne v tejto oblasti pomerne nepovšimnutá. Považujeme ju za príkladnú vzorku zvládania stresu. Povolanie hasiča má z hľadiska fyzickej a psychickej oblasti celú radu špecifík, ktoré ich determinujú v oboch smeroch ako činnosť vysoko náročnú. Medzi tieto fyzické a psychické náročnosti radíme špecifiká ako zmenová práca, pôsobenie rušivých faktorov ako je časový stres, hluk, vysoké teploty, či toxické látky. Nesmieme zabudnúť ani na pôsobenie intenzívneho stresu pri záchranných prácach - predovšetkým na vysoký stupeň fyzickej aktivity. Z toho dôvodu boli výskumy na negatívne dopady záťaže v tomto povolaní určite bohaté.

Naša práca bola zameraná na zisťovanie druhov zaťažujúcich situácií u hasičov a viac alebo menej účinnými stratégiami ich zvládania s dôrazom na ich následky. Prvým cieľom našej diplomovej práce bolo nadviazať na poznatky týkajúce sa danej problematiky a ako to už zo samotného názvu našej diplomovej práce vyplýva, naším hlavným zámerom bolo dokázať, že stres a záťaž môžu mať aj pozitívne dopady, v podobe rastu, a to na základe súvislosti s preferenciami určitých copingových stratégií. Ide o rast duchovný, sociálny,osobnostný, či emocionálny.

OBSAH

1 STRES A PSYCHICKÁ ZÁŤAŽ
1.1 Stupne a typy psychickej záťaže
1.2 Pracovisko ako zdroj stresu
1.3 Dôsledky stresu na pracovisku

2 PSYCHICKÁ ZÁŤAŽ U HASIČOV
2.1 Charakteristika HaZZ
2.2 Záťaž u členov HaZZ
2.3 Dôsledky stresu u členov HaZZ
2.4 Výskumy zamerané na záťaž u členov HaZZ

3 ZVLÁDANIE STRESU
3.1 Coping a zvládacie stratégie
3.2 Spôsoby zvládania záťaže u členov HaZZ a ich psychohygiena
3.3 Výskumy zamerané na coping
3.4 Výskumy zamerané na coping a vek
3.5 Výskumy zamerané na zvládanie stresu vzhľadom na rodinný stav
3.6Výskumy zamerané na copingové stratégie u členov HaZZ

4 RAST INDUKOVANÝ STRESOM
4.1 Výskumy zamerané na rast indukovaný stresom
4.2 Výskumy zamerané na súvislosti medzi rastom a copingom

5 RIEŠENIE VÝSKUMNÉHO PROBLÉMU
5.1 Cieľ výskumnej časti
5.2 Výskumné problémy a hypotézy
5.3 Výskumná vzorka
5.4 Metodológia a metódy výskumu
5.5 Zoznam premenných v našom výskume a ich štatistické parametre
5.6 Organizácia a metódy spracovania výskumu
5.7 Výsledky výskumu a interpretácia

6 DISKUSIA A ODPORÚČANIA PRE PRAX


Názov: PSYCHICKÁ ZÁŤAŽ U HASIČOV, STRATÉGIE JEJ ZVLÁDANIA A ICH VZŤAH K RASTU INDUKOVANÉMU STRESOM
Diplomová práca
Autor: Mgr. Simona Vašíčková
Školiteľ: PhDr. Anton Markuš, CSc.
Študijný program: Psychológia
Trnava 2013

PrílohaVeľkosť
Psychicka_zataz_u_hasicov.pdf2.02 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!