Desiderata jako kategorický imperativ sociální práce

jan 1 2011

Desiderata as a categorical imperative in social work
Abstrakt: Příspěvek se zamýšlí nad hodnotovými myšlenkami Desideráty, historií Desideráty, pojetí Desideráty pro profesionální koncepci sociální práce.
Kľíčová slova: Desideráta, hodnoty, sociální práce, profese sociální pracovník.

Abstract: The article reflects on ideas related to values which are central to Desiderata, it also deals with the history of Desiderata and its meaning for professional conception of social work.
Keywords: Desiderata, values, social work, social work profession.

Co je to tedy Desiderata? Desiderata je soubor morálních norem, určitě to není kompletní soubor morálních norem, ale ukazuje nám, jak se dá žít šťastnějším životním stylem. Kdo je autorem Desideráty? Jedna z novodobých koncepcí nám říká, že je to Max Hermann. Neobyčejný člověk, který vystudoval právo, profesí byl bankéř a dalším povoláním spisovatel. Celý život bydlel v nevelkém městečku ve státě Indiana, kde nalezl čas na rozjímaní a hledání vnitřního klidu. To se stalo předlohou pro napsání Desideraty. Desiderata má podle něho charakter jakéhosi průvodce plnohodnotným a šťastným životem. Desiderata (latinsky Co je žádoucí, plurál slova desideratum) je krátká báseň v próze o tom, jak dosáhnout štěstí v životě. Jak už bylo řečeno jejím autorem je možná americký právník a filosof Max Ehrmann žijící v letech 1872 – 1945, poprvé ji uveřejnil roku 1927.

Existuje však legenda, a ta je čas od času více či méně přijímána, tvrdící, že se jedná o anonymní text, který pochází ze 17. století a byl nalezen v kostele sv. Pavla v Baltimore.

Nám nejznámější soubor norem – Desatero – se věnuje převážně negativnímu chování (např. nezabiješ, nepokradeš). Jakoby nosnou ideou Desatera bylo – řečeno slovy současné psychologie – soustředění se na trestání. Není pochyb, že současný člověk uznávající hodnoty Desatera je motivován pozitivně a orientuje se na formy chování determinované odměnou, to je charakteristické lidskému naturelu. Papež Jan Pavel II. konstatoval po shlédnutí recitálu s Desiderátou, že jde o cituji: „neobvyklé morální poslání zrozené v duchu ekumenismu a tolerance“.

Verše byly označovány v dějinách různými názvy – Desiderata, Desideraty, Baltimorská modlitba, Zásady z Baltimore. Originál ale bezpochyby zněl Desiderata. Slovo ve své podstatě znamená „požadované, žádoucí, vysněné, něco co je přáním“. Podle legendy byl text nalezen na zdech starého kostela sv. Pavla v Baltimore v roce 1692. Tedy v 17. století. Evropa prožívá období baroka, Amerika období bílé kolonizace. Jméno autora těchto veršů se téměř nikde nevyskytuje. Co lze říci o místu nálezu. V roce 1876 zde (myšleno v Baltimore) vznikla univerzita, v Baltimore navždy odpočívá Edgar Allan Poe. Baltimore je největším městem státu Maryland. Vzniklo jako hlavní město kolonií v roce 1643. O mnoho let později, v roce 1995 přijel do Baltimore Papež Jan Pavel II. V homilii připomněl vznik města, jeho roli pro katolicismus a význam právě Baltimorského katechismu. Kde je tedy pravda? Není to až tak důležité. Důležité je obsažné poselství desideraty se zvláštním zřetelem právě k sociální práci.

Desiderata je dílo velmi krátké, psané prostým a jasným jazykem. Má v sobě moudrost biblických knih. Skládá se z několika málo delších či kratších vět, je jich něco málo přes dvacet a to v závislosti a způsobu překladu. Četba Desideraty zabere něco málo přes minutu času. A právě těch dvacet a něco vět je důležitých pro několik set tisíc lidí, možná i několika milionů. V každém případě vyšla Desiderata v mnohamilionových nákladech.

A jaký byl novodobý osud díla? Verše se staly známými v 60. letech 20. století v USA. Je to období, které je svázané z mnoha společenskými situacemi. V roce 1960 propukly nové protesty proti rasové segregaci. O rok později začal stát řídit John Kennedy. První američtí poradci vycestovali do Vietnamu, na podzim roku 1962 vznikla Kubánská krize, v létě následujícího roku probíhaly obrovské manifestace a pochody na podporu lidských práv. Statisíce lidí poslouchali pastora Kinga, který kázal o spravedlivé Americe. Vypukly obrovské nepokoje v černošských čtvrtích od Chicaga po San Francisko. Umírali bílí i černí Atentát na prezidenta Kennedyho v roce 1963 a začátek války ve Vietnamu byly poslední kapkou v makrosociální krizi té doby. Evidentně šlo o společnost s prvky anomie, tedy sociálního chaosu. V Kalifornii se v té době zrodila mládežnická kontrakultura – kultura hippies. Hipisovská revoluce zachvátila celou Ameriku. Mladí lidé se odvracejí od hodnot, norem, zvyků a víry. A Desiderata se stává na čas politikem této mládežnické subkultury.

Rozvoj pozitivních hodnot u člověka má významný vliv na fyzický i psychický stav jedince. Závist, zlost, agresivita a negativní myšlení je v pojetí současné vědy považováno za prapříčinu deprese, strachu, a celé řady civilizačních chorob trávícího i srdečně oběhového systému. Ale rozvoj těchto pozitivních hodnot jakož i eliminace negativních postojů u jedince je velmi obtížný. Lze ale najít i jiná poselství vedle Desideráty. Například internetové vzkazy Dalajlámy pro nové tisíciletí. Tady jsou některá z nich: Měj na paměti, že jak velká láska tak velké úspěchy sebou nesou velká rizika…… Važ si sám sebe a také ostatních a bud odpovědný za své činy….. Každý den buď trochu času sám…… Pamatuj, že mlčení je někdy nejlepší odpovědí…… V konfliktech s blízkými se nikdy neodvolávej na minulost……. Rozdávej svoje vědění – je to jednoduchá cesta k nesmrtelnosti……

Podobných textů je možné najít vícero, Ale žádný nedosahuje hloubky a prostoty Desideráty a především patrné skromnosti jejich tvůrce. Max Ehrmann nic nenařizuje, nepoučuje, ale chce se s těmito myšlenkami, které jsou podle něho důležité, podělit s ostatními. Autor nazval Desideratu něco jako soukromý průvodce životem. Myšlenky Desideraty byly implementovány v sociální a terapeutické práci s psychicky nemocnými, alkoholiky a jinými skupinami osob. Myšlenky Desideraty se objevují v různých kulturách, mezi chudými i bohatými, mezi Američany i v mnoha evropských státech. V rámci korektivní sociální práce s vězeňskou populací byly v Polsku evidovány výrazné pozitivní změny životní kondice mezi účastníky jak individuální tak skupinové terapie. Je to srozumitelný obsažný text pro všechny, apeluje na naše člověčenství a motivuje k zamyšlení a k autoreflexi.

Lidé potřebují moudré a jednoduché životní vzkazy a orientace, které jim pomáhají vyrovnávat se jak se svým světem vnitřním tak tím venkovním, který nás obklopuje permanentními sociálními změnami. Sociálně oslabení a dezorientovaní lidé potřebují buzolu stejně, tak jak ji potřebuje jachta na rozbouřeném moři. Žijeme ve světě, který nemá alternativy resp. kde chybí alternativy, který sociálně slabé a sociálně izolované paralyzuje. Mnohé z nás žene do deprese. Desiderata do jisté míry dává možnost zamyšlení, nalezení alternativy.

Přečtete-li si tento text jednou jsem přesvědčen, že se k němu někdy a někde vrátíte s nadějí na jakousi žádoucí a potřebnou změnu.

Desiderata

 • Procházej poklidně kolem hřmotu a shonu tohoto světa a pamatuj jaký klid lze nalézt v tichu.
 • Pokud je to možné, bez naříkání a bědování, žij se všemi ve shodě.
 • Svoji pravdu vyjadřuj klidně a jasně, ale vyslechni také jiné až do konce, pronásledované a nevědomé – oni mají rovněž právo se vyjádřit.
 • Svůj čas neztrácej ve společnosti hlučných a agresivních, oni jsou tvým trápením.
 • Budeš-li sám sebe porovnávat s jinými, můžeš se stát domýšlivým jakož i nahořklým, neboť vždy najdeš lidi horší a lepší, než jsi sám.
 • Nechť jsou Tvoje úspěchy a plány zdrojem Tvé radosti.
 • Svou práci vykonávej od srdce, ať je jakkoli skromná, neboť ona je tvým jediným majetkem v proměnlivých životních osudech.
 • Buď opatrný v tom, do čeho se pouštíš – na světě je totiž plno podvodů. To ať Ti však nezakryje opravdovou ctnost, mnoho lidí směřuje ke vznešeným ideálům a všude je život plný hrdinství.
 • Buď sám sebou, zvláště se nepřetvařuj. A k lásce nepřistupuj cynicky, neboť vůči citovému chladu a zklamání je věčná jako tráva.
 • Přijmi klidně co přináší roky tvého stárnutí a mládí ztrácej důstojně.
 • Rozvíjej duchovní sílu, aby Tě mohla ochránit v náhlém neštěstí. Netrap se výplody fantazie. Mnoho obav se rodí z nudy a samoty.
 • Vůči sobě buď zdravě disciplinovaný a vlídný. Jsi dítětem vesmíru a o nic méně, než strom a hvězdy a máš právo zde být. Ať je to pro tebe srozumitelné nebo ne. Vesmír je bezpochyby na správné cestě.
 • Žij tedy v souladu s Bohem, ať se Ti zdá, že je čímkoliv, ať děláš cokoli a ať jsou Tvá přání jakákoli a v tomto bláznivém světě si uchovej klid své duše. Při všech zklamáních, těžkostech a ztracených snech je svět krásný.
 • Buď radostný, dojdeš ke štěstí.

Autor: prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.
Institut mezioborových studií Brno

Seznam bibliografických odkazů

[1] SWORZEŃ, M. 2004. Dezyderata. Dzieje utworu, który stal sie legenda. Poznaň : Media Rodzina, 2004. 100 s. ISBN 83-7278-102-8.

__________________________________________

Prednáška odznela na medzinárodnej vedeckej konferencii Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách, ktorá sa konala 20. – 21. októbra 2010, v Piešťanoch a bola publikovaná v zborníku z tejto konferencie:
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. – MÜHLPACHR, P. – ROMAN, T. 2010. Aplikovaná etika v sociálne práci a ďalších pomáhajúcich profesiách. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety. 413 s. ISBN 978-80-89271-89-4.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!