Medaila Eleny Maróthy Šoltésovej

jan 18 2022

Živena, spolok slovenských žien hľadá osobnosti na nomináciu laureátky/laureáta ocenenia medaily Eleny Maróthy Šoltésove, ktorí venovali veľkú časť svojho života sociálnej práci a zdravotnej osvete. Časopis Prohuman je mediálnym partnerom udelenia tohoto významného ocenenia v roku 2022.

Živena, spolok slovenských žien a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity udelia v tomto roku už po druhý raz (prvú sme udelili v roku 2021) Medailu Eleny Maróthy Šoltésovej osobnosti, ktorá venovala veľkú časť svojho života sociálnej práci (ľuďom, ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením; obetiam domáceho násilia; bezdomovcom; alebo zdravotnej osvete), a to napriek tomu, že jej/jeho profesionálne zameranie nemuselo byť v sociálnej ani v zdravotníckej oblasti.

Veríme, že v rámci Vašej práce poznáte určite viacero osobností, ktoré by si takéto ocenenie za nesmierne záslužnú prácu zaslúžili. Nomináciu laureátky/laureáta s menom, krátkym popisom jej/jeho aktivít v sociálnej oblasti, ktorá/ktorý pôsobí kdekoľvek na území celej Slovenskej republiky, môže podať fyzická alebo právnická osoba na emailovú alebo poštovú adresu Miestneho odboru Živena Bratislava: bratislava.zivena@gmail.com; alebo poštou: Miestny odbor Živena Bratislava, Kutlíkova 3, 851 02 Bratislava, v termíne do 15. februára 2022. Počet nominácií nie je obmedzený.

Súčasťou ocenenia je medaila s portrétom Eleny Maróthy Šoltésovej, ktorej autorom je výtvarník Milan Ormandík.

Organizátori vyhlásia laureátku/laureáta pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce (pokiaľ to v tomto termíne pandemická situácia umožní, inak v náhradnom termíne).

Štatút ocenenia

1. Organizátori ocenenia
Medailu Eleny Maróthy Šoltésovej udeľujú spoločne Živena, spolok slovenských žien a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

2. Charakteristika ocenenia
Cena sa udeľuje najmä osobám, ktoré venovali veľkú časť svojho života sociálnej práci, ľuďom, ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením, obetiam domáceho násilia, bezdomovcom, ako aj zdravotnej osvete, a to napriek tomu, že ich profesionálne zameranie nemuselo byť v sociálnej ani v zdravotníckej oblasti.

3. Nominácie
Nominácie môže podávať fyzická alebo právnická osoba na určenú emailovú adresu Živeny, spolku slovenských žien v termíne od januára kalendárneho roku do 15. februára toho istého roku. Počet nominácií nie je obmedzený. Mená nominovaných sa vopred nezverejňujú.

4. Výbor na udeľovanie medailí
Výbor na udeľovanie Medailí Eleny Maróthy Šoltésovej tvorí 5 členiek/členov, zložených z dvoch zástupcov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. - dekan FZaSP TU a Mgr. Michaela Hromková, PhD. - odb. asistentka FzaSP TU) a 2 zástupkýň Živeny, spolku slovenských žien (Mgr. Magda Vášáryová, predsedníčka spolku Živena a PhDr. Alena Bučeková, predsedníčka MO Živena Bratislava). Piatym členom výboru je PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH, expertka pre manažment kvality v sociálnych službách.

5. Výber laureátok/laureátov
Z nominovaných vyberie po jednom laureátovi Živena, spolok slovenských žien a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Pri hlasovaní o laureátke/laureátovi musí dôjsť k zhode. Ak laureát ocenenie odmietne, výbor sa opätovne stretne a rozhodne, či udelí ocenenie inému kandidátovi.

6. Ocenenie
Súčasťou ocenenia je medaila (autorom medaily je výtvarník Milan Ormandík) na lícovej strane s portrétom Eleny Maróthy Šoltésovej, na rube s menom oceneného a rokom udelenia . Ocenenie nie je spojené s finančnou odmenou.
Organizátori si vyhradzujú právo ocenenie kedykoľvek odobrať, ak sa preukáže, že dôvody, pre ktoré bolo ocenenie udelené, neboli pravdivé, alebo ak laureát koná/konal v rozpore s princípmi, za ktoré mu bolo ocenenie udelené.

7. Vyhlásenie laureátky/laureáta a odovzdanie ocenenia
Organizátori vyhlasujú laureátku/laureáta a udeľujú ocenenie pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce (15. marca)

PhDr. Alena Bučeková
predsedníčka
Miestny odbor Živena Bratislava
Živena, spolok slovenských žien
tel.: 0915 739 024
e-mail: bratislava.zivena@gmail.com
www.zivenabratislava.sk

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!