Postupy a odporúčania pri písaní záverečných prác

jan 3 2014

Študijné texty pre študentov sociálnej práce
Študenti vysokých škôl sa často stretávajú s úlohou napísať seminárnu alebo ročníkovú prácu, vo vyšších ročníkoch bakalársku či diplomovú prácu a napokon ich prezentovať v hovorenej, písanej alebo audiovizuálnej forme. Všetky tieto činnosti sú často sprevádzané rôznymi problémami, ktoré súvisia s metodickými (metodika práce, metodika písania), obsahovými (obsahová stránka práce), formálnymi (úprava, pravidlá, gramatika, štylistika) a procedurálnymi otázkami (obhajoba). A odpovede sa v komplexnom rozmere nezískavajú ľahko.

Práve preto sme sa rozhodli skompletizovať a vydať študijné texty, ktoré dávajú odpovede na spomínané otázky.

Pri písaní vedecko-kvalifikačných prác (ku ktorým patria i bakalárske a diplomové práce) sa musí pisateľ riadiť príslušnými normami, upravujúcimi ich formu a obsah. Pri zostavovaní tohto študijného materiálu sme vychádzali z viacerých slovenských technických noriem a zo smernice č. 7/2011 vydanou Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Hlavným cieľom predkladaného materiálu je uľahčiť študentom činnosti spojené s tvorbou ich práce a poskytnúť praktické rady, ktoré sa týkajú organizácie a najdôležitejších krokov vedúcich k úspešnému napísaniu kvalitnej písomnej práce. Študijné texty teda neriešia „čo písať“, ale „ako na to“, „ako to urobiť“. Pozostávajú zo 6 hlavných kapitol. Prvá kapitola sa venuje charakteristike jednotlivých druhov školských a vedecko-kvalifikačných prác. Druhá kapitola opisuje etapy prípravy seminárnej, ročníkovej a bakalárskej práce a ich formálne spracovanie. Štruktúra práce (úvodná časť, hlavná textová časť, prílohy, záverečná časť) ako aj citovanie a práca s použitou literatúrou sú súčasťou tretej a štvrtej kapitoly. Piata kapitola opisuje požiadavky na úpravu záverečnej práce z formálneho a obsahového hľadiska. Prezentácia bakalárskej práce, jej príprava a priebeh sú obsahom záverečnej kapitoly. Súčasťou materiálu sú aj prílohy, kde študent nájde názorné ukážky jednotlivých častí práce s príkladmi.

Keďže v súčasnej dobe je veľmi dôležité sa vedieť presadiť „predať“ svoje informácie, znalosti a skúsenosti, pozornosť sme venovali i prezentáciám prác, kde upozorňujeme na to, ako by mala prezentácia práce vyzerať, na čo by študent obhajujúci svoju záverečnú prácu nemal zabudnúť a na druhej strane upozorňujeme na najčastejšie chyby a nedostatky pri prezentovaní.

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 51 ods. 3 ustanovuje, že „súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.“

Tvorcom (autorom) záverečnej práce je študent Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (ďalej len VŠZaSP). Záverečná práca je samostatnou prácou študenta a jej obhajoba je súčasťou štátnej záverečnej skúšky bakalárskeho študijného programu.

Veríme, že týmto materiálom pomôžeme študentom sociálnej práce sa zorientovať v problematike písania záverečných prác a poukážeme na to, že to nie je až také ťažké, ako sa možno na prvý pohľad zdá.

Príjemné čítanie želajú tvorcovia...


OBSAH

1 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV ŠKOLSKÝCH A VEDECKO-KVALIFIKAČNÝCH PRÁC
1.1 Školské (prekvalifikačné) práce
1.2 Vedecko-kvalifikačné práce

2 ETAPY PRÍPRAVY SEMINÁRNEJ, ROČNÍKOVEJ A BAKALÁRSKEJ PRÁCE A ICH FORMÁLNE SPRACOVANIE
2.1 Základné etapy prípravy pri písaní práce
2.2 Normy pre písanie prác
2.3 Formálne spracovanie
2.4 Rozsah jednotlivých druhov prác

3 ŠTRUKTÚRA SEMINÁRNEJ, ROČNÍKOVEJ A BAKALÁRSKEJ PRÁCE
3.1 Úvodná časť (preliminária)
3.2 Hlavná textová časť
3.3 Prílohy
3.4 Záverečná časť

4 CITOVANIE A PRÁCA S POUŽITOU LITERATÚROU
4.1 Citáty a citovanie – norma ISO 690: 2012 – 5
4.2 Zoznam použitej literatúry
4.2.1 Postup pri uvádzaní bibliografických odkazov v knižnej a časopiseckej podobe
4.2.2 Postup pri uvádzaní bibliografických odkazov v elektronickej podobe

5 POŽIADAVKY NA ÚPRAVU PRÁCE Z FORMÁLNEHO A OBSAHOVÉHO HĽADISKA
5.1 Formálna stránka práce
5.2 Obsahová stránka práce

6 PREZENTÁCIA BAKALÁRSKEJ PRÁCE
6.1 Príprava a priebeh prezentácie v programe Powerpoint
6.2 Praktické rady na úspešnú obhajobu bakalárskej práce a najčastejšie chyby a nedostatky pri prezentovaní

Autori:
PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.
PhDr. František Radi, PhD.

Recenzenti:
Prof. Ing. Libuša Radková, PhD.
Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Nové Zámky

SpoSoIntE, Trenčín 2013
ISBN 978-80-89533-11-4