Zborník Kolokvium kazuistík 2018, Prešov (PDF)

jan 21 2023

Predhovor

Tretí ročník medzinárodnej konferencie Kolokvium kazuistík nepochybne poukazuje na význam interdisciplinárnej, naratívnej a aplikačnej reflexie pre teóriu a prax v oblasti sociálnej práce. Konferencia s uvedeným podtextom sa po už konaných konferenciách prehlbuje a odozvy odborníkov, študentov, ako aj laickej verejnosti nás podnecujú k tomu aby sa v tejto línii naďalej pokračovalo na akademickej pôde. Voči odborníkom, študentom a laikom, ktorí sa uvedenej konferencii zúčastnili cítime veľkú zodpovednosť.

Človek počas svojho biodromálneho cyklu života zažíva veľa situácií, z ktorých niektoré potrebujú riešenie prostredníctvom odborného multidicpilinárneho tímu. Konferencia sa dotkla aktuálnej problematiky detí v náhradnej starostlivosti, konkrétne detí žijúce u profesionálnych rodičov, spoločnej výchovy dieťaťa s rodičmi a kňaza, obchodovania s ľuďmi, bezdomovectva, gamblerstva, zdravotnému postihnutiu, starnutiu a mnohých ďalších oblasti života človeka. Odborné príspevky podnietili bohatú odbornú diskusiu, nové návrhy a konštruktívne pripomienky k prezentovanej problematike. Chceme vyjadriť veľké poďakovanie prednášajúcim, ktorých veľakrát neľahké vystúpenie, prezentovanie svojho príbehu auditóriu neraz zamrazilo a podnietilo k hlbšiemu zamysleniu sa.

Odprednášané príspevky na konferencii tvoria obsah zborníka, ktorý držíte v rukách. Pevne veríme, že uvedený zborník bude dobrou odbornou učebnou a edukačnou pomôckou pre študentov a vzorným príkladom dobrej praxe pre odborníkov pracujúcich nielen v oblasti sociálnej práce.

Taktiež vyslovujeme naše veľké poďakovanie všetkým účastníkom medzinárodnej konferencie Kolokviu kazuistík a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie sa v roku 2019.

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD.

Obsah

Baková D. - Gamblerstvo a jeho nepriaznivý vplyv na život človeka
Bujda, S. – „Vychoval ma dobrý človek“
Bujdová, N. - Žijem s DMO
Cintulová, Ludvigh, L. - Kazuistické spracovanie prípadu rodiny v rozvodovom procese
Csikósová, T. - Výchova dieťaťa s Downovým syndrómom
Hanobik, F. - Sprievodné javy chudoby v rómskej komunite
Hunyadiová, S., Kranerová, J. - Analýza sociálnych a ekonomických dopadov zadlženosti na rodiny daňových dlžníkov
Koltáš, M. - Anylýza intervencií terenného sociálneho pracovníka pri práci s duševne chorým klientom s poruchami správania
Lešková, L.- Bezdomovectvo - optikou kvalitatívneho vyhodnotenia vybraných zdrojov klientov bez domova
Lojan, P. - Psycho-sociální determinanty zdraví u lidí bez domova
Lukáčová, S., Paľun, M. -Služby agentúry domácej ošetrovateľskej strarostlivosti
Mátejová, A - Rešpektuje sa skutočne názor dieťaťa vo veciach, ktoré sa ho týkajú?
Nová, M. - Porušování lidských práv – příklad z africké země ze Zimbabwe
Tažiková L. - Začlenenie osôb so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti s rešpektom individuality potrieb v dennom stacionári
Uhrina M. - Sociálno-patologické javy v základných školách
Vansač, P. - Sociálne dôsledky alkoholizmu na rodinu
Posterová prezentácia – Richar Bárta


Názov: Kolokvium kazuistík 2018
Autor: doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD.
Vydavateľstvo:
Tlač: NOVA SANDEC, Nowy Sącz, Poľsko
Počet strán: 231
Počet výtlačkov: 200
ISBN 978-83-65196-95-8

PrílohaVeľkosť
Kolokvium_kazuistik_2018.pdf2.89 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!