Podoby satiry v diele Good Omens

máj 19 2024

Autorka: Laura Pantelić
Abstrakt: Hoci existujú dôveryhodné štúdie ktoré analyzujú aspekty diela Good Omens, ako sú poznámky pod čiarou alebo adaptácia Knihy Zjavenia, je ich v konečnom dôsledku málo. Obsiahla analýza celého textu, taktiež aj analýza do hĺbky jeho postáv a symbolov, ešte nebola realizovaná. Táto diplomová práca primárne analyzuje adaptáciu románu a metakomentár udalostí v rámci Zjavenia, ktorý zaberá väčšinu príbehu. Okrem toho sa zaoberá stvárnením kresťanských symbolov, podvracaním žánru apokalypsy, archetypmi jeho postáv a jednotlivými satirickými prvkami v rámci textu. Aby som vykonala tento druh analýzy, prevezmem si metodológiu blízkeho čítania, čo je technika literárnej analýzy, ktorá sa sústreďuje na drobné detaily pasáže alebo textu, aby odhalila akýkoľvek skrytý hlbší význam. V teoretických častiach tejto práce uvádzam najdôležitejšie časti svojich zdrojov, ktoré sa týkajú témy satiry ako literárneho žánru, významu Knihy Zjavenia a typického použitia poznámok pod čiarou, ktoré mi neskôr pomáhajú pri môjom analytickom procese. V analytických častiach sa ponorím hlboko do rôznych prvkov diela Good Omens, napríklad adaptácia a podvracanie žánru apokalypsy, adaptácia a podvracanie filmu The Omen, stav a vývoj jeho primárnych postáv a spôsob a ako vzájomne ovplyvňujú svoj rast, úloha a evolúcia Antikrista a napokon postmodernistické využitie poznámok pod čiarou v románe. Výsledky tejto analýzy zdôrazňujú skutočnú povahu diela Good Omens, ktorá spočíva v tom, že hoci sa prezentuje ako priama a zábavná paródia na Armagedon, v skutočnosti ide o humanistickú adaptáciu, ktorá oslavuje ľudskosť a uisťuje nás, že sme oveľa cennejší než obyčajná zábava pre nadprirodzené bytosti.
Kľúčové slová: satira, Kniha Zjavenia, Antikrist, poznámky pod čiarou, apokalyptická literatúra

Miesto Panny Márie v novej evanjelizácií v dokumentoch pápeža Františka

máj 19 2024

Autorka: Katarína Oráviková
Abstrakt: Téma sa zaoberá skúmaním mariánskeho impulzu v súvislosti s novou evanjelizáciou v dokumentoch pápeža Hlavným cieľom práce je interpretovať dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu a tiež Františkových predchodcov pápežského stolca, ktorí sa tiež vyjadrujú k otázkam na danú tému. Ďalším cieľom práce je obhájiť aktuálnosť vzoru Panny Márie pre dnešnú dobu.
Kľúčové slová: Mária, Matka, pápež, František, nová evanjelizácia, pastoračná konverzia, vzor

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2021)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2021)

Redizajn študentského časopisu Občas Nečas

máj 19 2024

Autorka: Bc Simona Nehézová
Abstrakt: V predkladanej práci sa zameriavame na redizajn študentského časopisu Občas Nečas. Práca je rozdelená na dve časti. V prvej sa venujeme problematike vizuálnej identity a jej prvkov, ktoré predkladajú dôležité skutočnosti z danej oblasti s ohľadom na jej špecifickosť. V druhej časti práce tento syntetizujúci pohľad reflektuje naše vlastné návrhy loga časopisu Občas Nečas, loga podcastov Z času na čas a návrhu webu. V práci sa celý čas opierame o hlavný cieľ, ktorý je podporený čiastkovými cieľmi. Hlavným cieľom predkladanej práce je redizajn študentského časopisu Občas Nečas. Vzhľadom na to, že časopis nemá presne zadefinovanú vizuálnu identitu, môže jeho aktuálny stav pôsobiť neucelene. Výstupom redizajnu loga časopisu a vytvoreniu nového loga je dizajn manuál.
Kľúčové slová: vizuálna identita, logo, web, dizajn manual

Metatextové prvky autorského „ja“ v ruských мédiách (na základe článkov Very Gulyaevoj)

máj 19 2024

Autorka: Kravchenko Bohdana
Abstrakt: Daná práca má interdisciplinárny charakter, keďže sa v nej rieši problematika mediálnej lingvistiky a pragmalingvistiky s akcentom na pragmatiku textu. V práci je potrebné zamerať sa predovšetkým na výklad kľúčových pojmov z vyššie uvedených disciplín s akcentovaním charakteristiky prostriedkov vyjadrovania adresácie, najmä egocentrikov. Empirická časť práce by mala reflektovať pragmatickú analýzu vybraných textov autorа s cieľom porovnať v nich použité prostriedky egoprezentácie.
Kľúčové slová: Pragmatika. Metatext. Egocentriky. Mediálna lingvistika.

Skúmanie mnohojazyčnosti u detí vo vzťahu k slovnej zásobe a významu

máj 19 2024

Autorka: Karin Kopasová
Abstrakt: Cieľom tejto práce bolo odhaliť a porovnať jazykovú kompetenciu u viacjazyčných detí z hľadiska stupňa znalosti slovnej zásoby a pochopenia významu slov v izolácii a v kontexte. Na dosiahnutie tohto cieľa sme využívali metódu experimentálneho testovania, prípadových štúdií, analýzy a komparácie.
Kľúčové slová: viacjazyčnosť u detí, jazyková kompetencia, lexikálna rovina, sémantická rovina.

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2024).Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2024).

„O-O-O!“ („Odpadová“ kultúra – medzi ordinárnosťou a obscénnosťou)

máj 19 2024

Autorka: Bc. Nikoleta Jakušová
Abstrakt: Prostredníctvom úvahovo-interpretačnej sondáže sledujeme rôzne polohy (nie sexuálne) toho, ako výrazové kategórie erotickosť a pornografickosť figurujú v kontexte „odpadovej“ kultúry. Kľúčovým pojmom práce sa potom stáva obscénnosť, pretože tá v sebe spája prvky erotickosti a pornografickosti (zvádzanie a zobrazovanie). Z práce vyplýva, že obscénne sa stáva v „odpadovej“ kultúre bežným javom, a preto si všímame práve väzby medzi obscénnosťou a ordinárnosťou. Zámerom textu je teda predstaviť vstup do tejto problematiky a vytvoriť sumár modelových diel kultúry „o-o-odpadovej“.
Kľúčové slová: „odpadová“ kultúra, erotickosť, pornografickosť, ordinárnosť, obscénnosť

Národná úroveň klimatickej politiky na území Slovenskej republiky

máj 19 2024

Autor: Miroslav Figuli
Abstrakt: Práca sa zameriava na aktuálny stav a východiská Slovenskej republiky (SR) v oblasti jednotlivých politík, ktorých vznik a smerovanie ovplyvňuje predovšetkým klimatická zmena a reakcie na ňu z medzinárodnej strany a strany Európskej únie. Na úvod autor analyzuje zmenu klímy ako aktuálny determinant politických výziev a taktiež skúma historický vývoj najvýznamnejších stretnutí, dohôd a implementačných opatrení, ktoré mali a stále majú priamy vplyv na postoj a situáciu v SR. Pomocou sekundárnej analýzy klimatických prejavov, hlavných výziev a čiastkových cieľov na území SR sa práca v druhej kapitole zameria aj na stručný opis národných stratégií, plánov, programov a konkrétnych projektov, ktoré sa začali aplikovať na jej území. Cieľom práce je tiež odhaliť silné a slabé stránky, ktoré SR v boji so zmenou klímy má a možnosti, s ktorými ako krajina disponuje.

Foto: Peter Senko (2023)Foto: Peter Senko (2023)

Archeologický experiment: testovanie hypotézy o funkčnosti diviačích klov ako nákončí kovolejárskych klieští z doby bronzovej

máj 19 2024

Autor: Dávid Demko
Abstrakt: V práci je experimentom overená hypotéza o využití diviačích klov ako nákončí
kovolejárskych klieští v dobe bronzovej. Zistili sme, že diviačie kly sú vhodné ako nákončie
klieští pri manipulácii s rozžeraveným téglikom, no ich používanie zanecháva výrazné, archeologicky sledovateľné, stopy na kloch.
Kľúčové slová: experiment, kovolejárske kliešte, diviačie kly, metalurgia, bronz

Interpretácia divadelnej inscenácie muzikálu Fantóm opery

máj 19 2024

Autorka: Bc. Natália Číková
Abstrakt: Cieľom práce je komparácia románu Fantóm opery od Gastona Lerouxa s filmovou adaptáciou muzikálu Fantóm opery a divadelnou inscenáciou muzikálu Fantóm opery v divadle Goja Music Hall v Prahe prostredníctvom kompozičných kategórii dramatického textu a analýzy posolstiev vychádzajúcich zo známych prísloví.
Kľúčové slová: Fantóm opery, Gaston Leroux, Andrew Lloyd Webber, muzikál

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2024).Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2024).

Začepčený Spiš

máj 19 2024

Autor: Adam Benko
Abstrakt: Práca rieši problematiku uchovania pamäte o tradičnom odeve na Spiši, zameriavajúc sa predovšetkým na znak vydatej ženy – čepiec. Praktická časť je výsledkom terénneho výskumu autora, sumarizujúceho získane poznatky. Praktická časť tiež ponúka overený koncept propagačno-edukačnej výstavy pod názvom ,,Začepčený Spiš” ako dielo autora práce a možnosti jej rozvoja a využitia v budúcnosti.
Kľúčové slová: čepiec, parta, čepčenie, svadba, mladucha, Spiš, účes, čuba,
pokrývka hlavy, šatka, chustka, kroj.

Kurz: Supervízia pre pomáhajúce profesie, 14. až 15. jún 2024 v Prešove

máj 14 2024

Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľujeme si Vás informovať, že Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied otvára v mesiaci jún akreditovaný vzdelávací program “Supervízia v pomáhajúcich profesiách” s termínom prvého stretnutie 14. až 15. júna 2024 v Prešove.

Názov vzdelávania: Supervízia pre pomáhajúce profesie
Akreditovaný vzdelávací program MŠVVaŠ SR
Rozsah: 240 hodín

Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa
Po absolvovaní vzdelávacieho programu účastník disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, analyzuje a identifikuje tému - problém pomáhajúceho profesionála, dodržuje etické princípy supervíznej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného pomáhajúceho profesionála, pri supervidovaní vedie supervidovaného k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v práci s klientom, vie metodicky usmerňovať interakciu medzi pomáhajúcim profesionálom a klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivca, skupiny, tímu a organizácie s orientáciou na motiváciu a mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastným potenciálom. Podporuje riešenie neštandardných situácií na pracovisku v oblasti komunikácie a kooperácie medzi spolu-pracovníkmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny so zabezpečením optimálnej komunikácie a kooperácie. Ovláda štýly supervízie pri supervidovaní, techniky a nástroje v supervíznom procese.

Kurz Špecializované sociálne poradenstvo, 28. až 29. jún 2024 v Prešove

máj 14 2024

Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľujeme si Vás informovať, ža Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomahajúcich vied otvára v mesiaci jún akreditovaný vzdelávací program “Špecializované sociálne poradenstvo” (Poradenstvo v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb) s termínom 28. až 29. júna 2024 v Prešove.

Názov kurzu: Špecializované sociálne poradenstvo
Akreditovaný vzdelávací program MŠVVaŠ SR
Rozsah: 180 hodín

Cieľová skupina účastníkov
Absolventi II. stupňa vysokoškolského vzdelania s humanitným zameraním.

Lektorský tím
Tvoria odborníci v danej oblasti z akademického prostredia so skúsenosťami s výkonom priamej poradenskej činnosti pre rôzne skupiny sociálnych klientov.

Zmena kvality života a zdravia seniorov počas pandémie COVID-19

máj 8 2024

Change of the quality of seniors' life and health during the COVID-19 pandemic

Abstrakt: Východiská: Pandémia COVID-19 zasiahla celý svet, pričom mnohé vedecké štúdie potvrdili, že môže mať negatívne dôsledky na zdravie a kvalitu života populácie.
Ciele: Cieľom našej štúdie bolo poukázať na zmeny kvality života u zraniteľnej populácie starších osôb (60+) na Slovensku v domácich aj inštitucionálnych podmienkach.
Metodika: Databáza vychádza z online distribúcie dotazníka u študentov univerzít tretieho veku a priameho zberu dotazníkov v sociálnych zariadeniach a voľnočasovom centre (n=436). Databáza bola spracovávaná programom IBM SPSS.
Výsledky: V nami overovanej vzorke došlo ku zhoršeniu spokojnosti s kvalitou života aj so zdravím počas lockdownu, ktoré sa signifikantne líšilo medzi seniormi žijúcimi doma a v inštitucionálnej starostlivosti, avšak iba pred pandémiou.
Záver: Seniori sú jednou z mnohých zraniteľných skupín populácie, ktoré boli negatívne ovplyvnené pandémiou koronavírusu a lockdownom. Je nevyhnutné myslieť na mnohoraké negatívne dôsledky vyplývajúce z protipandemických opatrení v krízových časoch v budúcnosti, a zamerať na ne ďalší výskum s následnou implementáciou ochranných opatrení.
Kľúčové slová: Kvalita života. Zdravie. Seniori. COVID-19.

Abstract: Background: The COVID-19 pandemic has affected the whole world, and many scientific studies have confirmed that it can have negative consequences on the health and quality of life of the population.
Objectives: The aim of our study was to point out the changes in the quality of life in the vulnerable population of elderly people (60+) in Slovakia in home and institutional conditions.
Methodology: The database is based on the online distribution of a questionnaire among university students of the third age and the direct collection of questionnaires in social facilities and a leisure center (n=436). The database was processed by the IBM SPSS program.
Results: In the sample verified by us, there was a worsening of satisfaction with the quality of life and with health during the lockdown, which was significantly different between seniors living at home and in institutional care, but only before the pandemic.
Conclusion: Seniors are one of the many vulnerable population groups that have been negatively affected by the coronavirus pandemic and lockdown. It is necessary to think about the many negative consequences resulting from anti-pandemic measures in times of crisis in the future, and focus further research on them with the subsequent implementation of protective measures.
Key words: Quality of life. Health. Seniors. COVID-19.

Rehabilitačné ošetrovateľstvo ako nástroj prevencie dekubitov

máj 5 2024

Abstrakt: Ošetrovateľstvo je multidisciplinárny vedný odbor, v ktorého centre je pacient. Sestra sa snaží o prinavrátenie zdravia poskytovaním kvalitnej, efektívnej a bezpečnej ošetrovateľskej starostlivosti a svojími intervenciami pomáha predchádzať zhoršeniu zdravotného stavu. Keďže pracuje ako člen tímu, často sa jej kompetencie prelínajú s inými odbormi. V tomto článku sa autorka rozhodla predstaviť rehabilitačné ošetrovateľstvo ako súčasť ošetrovateľskej starostlivosti so zameraním na prevenciu dekubitov.
Kľúčové slová: rehabilitácia, sebestačnosť, fyzioterapia, ošetrovateľstvo, prevencia, dekubity.

Social guardianship in Slovakia and the working conditions of its execution

máj 5 2024

Abstract: The aim of our contribution is to analyze the conditions of performance of the activities of social curators and other selected workers of the departments of social and legal protection of children and social guardianship of the Offices of Labour, Social Affairs and Family in the Slovak Republic from the point of view of their employees. A mixed research paradigm was used, aimed at identifying indicators of the conditions of professional activity of child social and legal protection workers in Slovakia. This cross-sectional descriptive method was focused on the perception of the relevance of the problematic areas of the analyzed contexts. A validated questionnaire developed by researchers was used as a data collection tool. The obtained data were subjected to descriptive statistics. Second-level statistical analyses present the results in relation to the research sample. The article presents selected research findings that point to the need of creating suitable conditions as a prerequisite for improving the quality of one's work, as well as a prerequisite for effectively solving the adverse life situations of clients, which is indirectly related to the broader context of quality of life and thus also to healthy well-being and the psychological health of all stakeholders. The research findings can significantly support the improvement of the conditions for the performance of professional activities of social curators, especially by providing authorities in the field of this spectrum of activity with sufficient evidence of the ongoing unfavorable situation in the field of their working conditions.
Key words: social guardianship, social curator, social and legal protection of children, performance conditions, professional status

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!