Psychológia

Efekt prizerajúceho sa a rola divákov v procese šikanovania

apr 30 2020

The bystander effect and the role of bystanders in the process of bullying

Abstrakt: Šikanovanie je závažný a bohužiaľ i častý jav. Najčastejšie je prítomné v školskom prostredí. V princípe má hlavne dvoch aktérov a tými sú agresor a obeť. Za dôležitú však treba považovať aj rolu diváka. Práve títo účastníci totiž môžu šikanovanie ovplyvniť či už aktívne alebo pasívne. V tomto kontexte je preto vhodné spomenúť v súvislosti so šikanovaním aj efekt prizerajúceho sa (tzv. Bystander effect). Výskum v rámci dizertačnej práce bol realizovaný na základnej škole prostredníctvom kvalitatívnych metód. Analýza získaných dát prebiehala prostredníctvom štatistických metód. Výskumnou vzorkou bola skupina žiakov navštevujúcich 8. ročník. Štúdia bude prezentovaná ako čiastočný výstup výsledkov výskumu doplnený o problematiku role divákov v procese šikanovania.
Kľúčové slová: Šikanovanie. Agresor. Obeť. Bystander effect. Výskum.

Abstract: Bullying is a serious and, unfortunately, common phenomenon. It is most often present in the school environment. In principle, it has mainly two actors, the aggressor and the victim. However, the role of the viewer must also be considered important. It is these participants who can influence bullying, whether actively or passively. In this context, it is therefore appropriate to mention the Bystander effect in connection with bullying. The research within the dissertation was carried out at the primary school through qualitative methods. The analysis of the obtained data was performed using statistical methods. The research sample was a group of students attending the 8th grade. The study will be presented as a partial output of research results supplemented by the issue of the role of spectators in the process of bullying.
Key words: Bullying. Aggressor. Victim. Bystander effect. Research.

Obranné mechanizmy u pacientov s depresívnou poruchou: Diagnostika a psychoterapia

apr 29 2020

Defense mechanisms in patients with depressive disorder: Diagnostics and psychotherapy

Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na problematiku obranných mechanizmov u pacientov s depresívnu poruchou, pričom sa špeciálne zameriava na oblasť použitia diagnostických nástrojov v psychoterapeutickom procese za účelom mapovania obranných mechanizmov, rovnako sa venuje i príspevku obranných mechanizmov v terapeutickom procese.
Kľúčové slová: Diagnostika; Depresia; Obranné mechanizmy; Psychoterapia

Abstract: The aim of the paper is to point out the issue of defense mechanisms in patients with depressive disorder, focusing especially on the field of use of diagnostic tools in the psychotherapeutic process for the purpose of mapping defensive mechanisms, as well as the contribution of defense mechanisms in therapeutic process.
Key words: Diagnostics; Depression; Defense mechanisms; Psychotherapy

Foto: Peter Senko (2020)Foto: Peter Senko (2020)

Radkin Honzák: Jak vyzrát na strach a tak vylepšit imunitu

mar 28 2020

Kde se vzala, tu se vzala,
v dobách, kdy byl jury věk,
zjevila se amygdala
a přinesla strach a vztek.

Jurou není myšlen zdatný chlapík, ale druhohorní období, kdy se před 250 miliony roků (+/-35) let ve čtvrtek odpoledne objevili dinosauři, jejich mozek obsahoval tohle jádro, které rozpoznávalo a řídilo dvě emoce: strach a vztek. Pak ještě znalo tři povely: útoč, prchej a ztuhni!

Po nějaké době dinosauři vymřeli a na jejich místo nastoupili savci, jejichž mozek byl už podstatně větší, zdatnější a vládnul také větším množstvím emocí; můžeme říci, že co se týče těchto stavů, primáti a mnoho dalších se od nás příliš neliší. Čím se liší člověk, je skutečnost, že mu narostla mozková kůra, hlavně vpředu, která umí myslet, předvídat a rozhodovat.

Ilustrácia: Samuel SenkoIlustrácia: Samuel Senko

Radkin Honzák: Trocha osvěty k současné situaci

mar 18 2020

Tenhle text píšu s představou, že lepší znalost charakteru nebezpečí, kterému jest nám čelit, snižuje míru nejistoty a tím také míru strachu.

Věda je někdy nelogická. Viry prý nejsou živé, ačkoliv se úspěšně rozmnožují (=replikují), protože k tomu potřebují živé buňky. Toxoplasma potřebuje ke svému vývoji kočku, a nikdo neřekne, že není živá. Viry jsou tedy malí ne-tvorové, kteří přicházejí do živých organismů s cílem se namnožit co nejvíc.

Živé organismy na jejich počínání reagují různě. Například v našem střevním mikrobiomu žije celá řada virů, aniž by nám škodila a některé nám pomáhají. Dokud se člověk nevydělil řadou hygienických opatření z kontaktu s živou přírodou, proběhla celá řada infekcí ve věku, kdy člověku neublížily. Například před stoletím prodělala většina dětí nákazu polioviry, tedy viry dětské obrny, v časném věku a nemoc proběhla jako několikadenní průjem a dítě bylo imunizováno. Podobné to bylo se žloutenkou typu A. Pak se pitná voda začala pečlivě čistit a infekce s horšími následky se dostavily až v pozdějším věku.

Ilustrácia: Radkin HonzákIlustrácia: Radkin Honzák

Radkin Honzák: Novinky ze světa mikroutů

mar 16 2020

Střevní mikrobiom má vztah k depresi a k hypertenzi, jak opakovaně sdělila Americká kardiologická společnost. Bruce R. Stevens se svým týmem z Gainesville na Floridě zjistil, že složení střevního mikrobiomu se liší podle charakteru onemocnění. Na základě mazané shlukové analýzy s pomocí umělé inteligence rozdělil mikrobiom sledovaných osob do čtyř skupin se svérázným a vzájemně odlišným složením. A podle složení mikrobiomu se jeho vzorek rozpadl do čtyř odlišných diagnostických skupin: nemocní trpící hypertenzí, nemocní trpící depresí, nemocní trpící kombinací obou chorob a zdravé osoby1. Při té příležitosti je dobré vzpomenout na starší úvahu, že zmiňované choroby táhnoucí se rodinami a považované za geneticky podmíněné, mohou mít svou možná významnější etiopatogenetickou složku v tradovaném životním stylu a stravovacích zvyklostech.

Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.

Radkin Honzák: Pro zachování života bohatě postačí DVĚ pohlaví

mar 15 2020

Ta ostatní, nechť si užívají svých odlišností, ale ať se příliš nepletou do regulace toho zásadního: pokračování života na Zemi.

A hlavně ať při své neplodnosti, přestanou vnášet své teoretické koncepty a praktické požadavky na to, jak se mají vychovávat potomci.

Novorozenec, navzdory dlouhému nitroděložnímu vývoji se rodí nezralý a potřebuje první tři roky – než proběhne zásadní přestavba mozkové aktivity a s ní přestavba mikrobiomu vyrábějícího „mozkovou chemii“ – kontaktu s matkou, který je programován k tomu, aby psychosociálně vyspěl v prvotní OSOBNOST, která je si vědoma své hodnoty, která zažívá ve svém mikrosvětě pocit bezpečí a jistoty a která vychází z předpokladu, že svět je bezpečné místo a lidé vstřícní tvorové. Na to nastavila příroda moudrý a složitý program, fungující po tisíciletí a nepodléhající genderovým inženýrům a inženýrkám.

Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.

Singles a ich vnímanie spoločnosťou

feb 26 2020

Singles and their perception by society
Abstrakt: Predkladaná práca je zameraná na explikáciu fenoménu singles a ich vnímanie spoločnosťou. V teoretickej časti popisuje historické pozadie v premene vzťahov, ktoré prispelo k nárastu singles. Poukazuje na možné motívy vplývajúce na vznik singles a pozornosť venuje aj existencii gender odlišností týkajúcich sa singles. Cieľom empirickej časti je zistiť, akým spôsobom sú vnímaní singles ľudia v komparácii s ľuďmi žijúcimi v manželskom zväzku. Bol aplikovaný dotazník pozostávajúci z ôsmich opisných príbehov, ku ktorým respondenti pripisovali jednotlivé, charakteristické črty osobnosti na základe Likertovej 5-bodovej škály. Výskumný súbor tvorilo 110 participantov vo vekovej hranici 20 až 40 rokov, ktorí sú v trvalom pracovnom pomere alebo sú študentmi. Výsledky nášho výskumu ukazujú, že ľudia žijúci v manželskom zväzku sú vnímaní priaznivejšie v komparácii so singles ľuďmi. Singles ľudia boli vnímaní ako viac osamelejší, menej šťastnejší a starostlivejší než ľudia žijúci v manželskom zväzku. Avšak, singles ľudia boli hodnotení ako viac spoločenskejší a sofistikovanejší. Naše zistenia otvárajú mnohé otázky o existencii stereotypov voči singles ľuďom a zároveň podnecujú k ďalšiemu skúmaniu fenoménu singles.
Kľúčové slová: manželstvo, singles, sociálna percepcia, stereotypy.

Abstract: This thesis is focused on explanation of the phenomenon of singles and their perception by society. In the theoretical part it describes the historical background in the transformation of relationships, which contributed to the rising number of singles. It also points out motives influencing the emergence of singles and attention also focuses to existence on gender differences related to singles. The aim of the empirical part is to find out, how singles are perceived compared with people who are married. A questionnaire was used consisting of eight descriptive stories, and respondents attributed to them individual character traits based on the Likert 5-point scale. The research sample comprised of a total 110 participants, aged from 20 to 40 years who are in permanent employment or who are students. The results of our research show that married people are perceived better like singles. The singles were perceived as lonelier, less happy and less caring than people in marriage. However, singles people were rated as more social and more sophisticated. Our findings open up many questions about the existence of stereotypes against singles and stimulate people to explore the singles phenomenon.
Key words: marriage, singles, social perceptions, stereotypes.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Psychická vyspelosť osobnosti človeka prejavená v rukopise

feb 8 2020

Psychic adulthood of human personality presented in the handwriting
Abstrakt: V príspevku vymedzujeme, charakterizujeme a prakticky formulujeme diagnostiku osobnosti dospelého človeka na základe využitia projektívnej diagnostickej metódy - grafologickej analýzy ručného písma. Poukazujeme na význam motivovania ľudí k osobnostnému rozvoju a k dosahovaniu psychickej dospelosti. Význam grafologickej analýzy písma osobnosti dospelých odôvodňujeme výsledkami skúmania odborníkov z oblasti grafológie a z vlastného autorského grafologického výskumu ručného písma dospelých osôb.
Kľúčové slová: Diagnostika osobnosti. Psychická dospelosť. Ručné písmo.

Abstract: In the paper we define, characterize and formulate practical diagnosis of adult personality base on the use of projective method – graphological handwriting analysis. We highlight the importance of motivation people to the personal development and growing with a purpose to achieve personal maturity. The importance of graphological analysis of the handwriting of adult people we justify by results of examination of experts in the field of graphology and from our own graphological copyright research of the handwriting of adults people.
Key words: Diagnostic of social client. Psychic Adulthood. Handwriting.

Poruchy správania u detí

jan 19 2020

Behavioural disorders in children
Abstrakt: V príspevku sa zameriavame na charakteristiku a kategorizáciu porúch správania detí. Sústreďujeme sa na príčiny problémov a porúch detí v správaní. V príspevku prezentujeme formy prevencie sociálno-patologických javov u detí a poukazujeme na dôležitosť úlohy a kompetencií školy v prevencii sociálno-patologického správania žiakov.
Kľúčové slová: Poruchy správania, prevencia, sociálno-patologické javy, edukácia žiakov.

Abstract: The paper focuses on the characteristics and categorization of children with behavioural disorders. We focus on the causes of children's problems and behavioural disorders. In the paper we present forms of prevention of socio-pathological phenomena of children and point out the importance of the role and competences of the school in the prevention of socio-pathological behaviour of pupils.
Keywords: Behavioural disorders, prevention, socio-pathological phenomena, education of pupils.

Ilustrácia: Archív akad. mal. Veroniky Lučeničovej Gabčovej PhD.Ilustrácia: Archív akad. mal. Veroniky Lučeničovej Gabčovej PhD.
,,Veď všetko je život i jeho najnegatívnejšie javy ako choroba, trpenie a poníženie sú v ňom obsiahnuté.“ (P. Strauss).

Sociálna edukácia a rozvoj potenciálu rodiny

nov 29 2019

Social education and the development of family potential
Abstrakt: Príspevok je zameraný na rodinu ako prostredie pre dôstojný život a rozvoj jej členov. Poukazujeme na rodinu súčasnosti, tzn. v postmodernej dobe a uvažujeme o nadaní rodiny k dobru a zlu, pričom si kladieme otázky o základnom cieli ľudského života. Venujeme sa téme dobrý život a právo na ľudskú dôstojnosť v spoločnosti so zreteľom aj k rodine. Prezentujeme sociálnu edukáciu ľudí ako preventívne opatrenie pre rodinu a vymedzujeme potenciál rodiny so zreteľom k sociálnej edukácii v prospech rodiny.
Kľúčové slová: Rodina. Ľudská dôstojnosť. Sociálna edukácia. Potenciál rodiny.

Abstract: The paper is focused on the family as an environment for dignified life and development of her members. We point to the family today, ie. in the postmodern age and considere of gifted family to goodness and to evil, with asking about the basic purpose of human life. We write about good life and the right to human dignity in society with regard to the family. We present social education of people as a preventive tool for the family and define the potential of family and social education in the favor for the family.
Key words: Family. Human dignity. Social education. Potential of family.


Motto: Vierohodné manželstvo a spolužitie a láskavá rodinná atmosféra mení srdcia členov rodiny a odkláňa ich od zlého.

Publikácia Nevyhorení sa venuje téme syndrómu vyhorenia

nov 3 2019

Dokážete si predstaviť, že by niekto bežal celý maratón šprintérskym tempom? Nie, zrejme by vysilený padol na zem po pár stovkách metrov, tí vytrvalejší po pár kilometroch. Napriek obrovskému vynaloženému úsiliu by nedobehol do cieľa ani prvý, ani medzi prvými.

Prečo sa snažíme takto fungovať v našich bežných životoch? Dlhé zoznamy úloh a nestihnuteľné termíny, ktoré nás tlačia do šialených výkonov, nedokážeme znášať dlhodobo - je to šprintérske tempo, ktoré nedá ani ten najlepší bežec.
Na konci je často syndróm vyhorenia, ktorý niektorí opisujú ako „infarkt' duše. Táto kniha je tom, aby syndróm vyhorenia a duševné zdravie neboli viac tabu.

Rôznorodosť prístupov k vzdelávaniu detí s autizmom

sep 5 2019

Different approaches to the education of children with autism
Abstrakt: Cieľom príspevku autorky je stručne popísať etiológiu a symptomatológiu porúch autistického spektra, ale predovšetkým priblížiť možnosti vzdelávania týchto výnimočných detí, ktoré chápu a vnímajú svet okolo nás iným spôsobom ako intaktná populácia, a preto veľakrát reagujú inak, ako to okolie očakáva. V dnešnej dobe existuje už viacero možností edukácie danej cieľovej skupiny, ktoré sa snažíme v príspevku aspoň v krátkosti predstaviť.
Kľúčové slová: autizmus; etiológia; terapia ABA, Son-rise

Abstract: The aim of the author's article is to describe the ethiology and symptomatology of disorders in the autistic spectre and mainly to present some possibilities of education of these unique children who understand and perceive the world around us in a different way from the intact population. For this reason, they do not often react according to the expectations of their surroundings. Nowadays, there exist several ways of education of this given target group. We would like to present some of them in our article.
Key words: therapy; autism; education

Analógová fotografia ako metóda reminiscencie pri alzhaimerovej chorobe

aug 30 2019

Jedným z najzaujímavejších príspevkov do literárno-fotografickej súťaže Sociálne služby obrazom a slovom 2018, boli analógové fotografie klientov Alzhaimercentra v Piešťanoch, spravené pod odborným vedením Dávida Badiara.

0002
0006
0007

Ageizmus ako nový negatívny fenomén v zdravotníctve (kazuistika)

aug 20 2019

Ageism as the new negative phenomenon in health care services. (Casuistry)
Abstrakt: Súčasná moderná spoločnosť vníma starobu prevažne negatívne, čo následne determinuje skutočnosť, že táto negativita staroby a starnutia sa v mnohých prípadoch integruje do povedomia starších jedincov. Veková diskriminácia - ageizmus sa pritom čoraz častejšie dáva do súvisu so zdravotnou, prípadne sociálnou starostlivosťou. Cieľom predkladaného príspevku bolo poukázať na ageizmus v zdravotníctve a to v kontexte reálnych vedeckých výskumov, ktoré boli v posledných rokoch realizované v krajinách západnej Európy a Ameriky. Zároveň sme sa snažili upriamiť pozornosť na to, ako môže zdravotnícky personál prispieť ku komplexnej rehabilitácii seniora a to v kontexte psycho-sociálneho pôsobenia na staršieho jedinca v paradigme odmietania ageizmu.
Metódy: Kvalitatívna analýza a interpretácia dostupnej odbornej literatúry, ktorá sa zaoberá ageizmom v zdravotníctve, doplnená o naratívnu prípadovú štúdiu, ktorú uvádzame ako kazuistiku. V závere sme použili dedukciu, na základe ktorej sme zo všeobecne prezentovanej teórie vyvodili konkrétne závery.
Záver: Skúmaním negatívnych dôsledkov ageizmu prichádzame k poznaniu, že je nevyhnutné vyvinúť také terapeutické prístupy, ktoré budú súčasťou komplexnej rehabilitácie a prostredníctvom ktorých môžeme priamo čeliť vplyvu negatívnych stereotypov. Do popredia sa totiž v súvislosti s ageizmom dostáva kvalita interakcií medzi starším jedincom a poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti, pričom sa začína objavovať nový pojem a to terapeutické spojenectvo.
Kľúčové slová: Ageizmus. Stereotypy. Zdravotníctvo. Pacient. Vek. Rehabilitácia.

Abstract: Modern society perceives old age mostly negatively, what subsequently determines the fact, that this negativity of old age and ageing is in many cases integrated into elder people´s awareness. Age discrimination – ageism is more often connected to health or social care services. The aim of this contribution was to point to ageism in health care in the context of actual scientific researches, performed in Western Europe countries and the USA in recent years. We also tried to define options by which a medical staff can contribute to a complex rehabilitation in connection with psychosocial effect on a senior in paradigm of ageism denial.
Methods: Qualitative analysis and interpretation of available reference books about ageism in health care services, complemented by a narrative case study, which we present as a casuistry. In the conclusion we used a deduction, based on which we deduced specific findings from a generally presented theory.
Conclusion: By examining the negative consequencies of ageism we come to realize that it is necessary to develop such therapeutic approaches, through which we are able to face the impact of negative stereotypes. When speaking of ageism, the quality of interactions between an elder person and a health care provider comes to the foreground, while the new „therapeutic alliance“ term begins to appear.
Key words: Ageism. Stereotypes. Health care service. Patient. Age. Rehabilitation.

Osamelosť a jej determinanty v nadväznosti sa suicidálne správanie seniorov

aug 5 2019

Loneliness and its determinants in relation to suicidal behavior of seniors
Abstrakt: Autorka sa vo vedeckej štúdii zaoberá osamelosťou, ktorú v úvode definuje, pričom osamelosť vníma ako fenomén, ktorý v súčasnej dobe výrazne ovplyvňuje životy mnohých jedincov. Osamelosť sa týka všetkých vekových skupín, no najväčší podiel osamelých ľudí tvoria starší jedinci, ktorí sú náchylnejší k osamelosti a k sociálnej izolácii predovšetkým preto, lebo sú viac ohrození celým radom zdravotných a sociálnych problémov, ktoré následne osamelosť determinujú. Osamelosť, ktorá následne ústi do samovraždy je autorkou podávaná ako výrazný extrémny jav, ktorý má stúpajúcu tendenciu predovšetkým u vekovej skupiny seniorov. V druhej časti vedeckej štúdie sú popisované výsledky kvalitatívnej analýzy v rámci ktorej autorka realizovala otvorené kódovanie. Výsledky výskumu naznačujú, že osamelosť v živote seniora vytvára silné a negatívne konotácie, ktoré sú spojené s myšlienkou na smrť, čo môže následne vyústiť až k suicidálnemu správaniu seniora. Okrem toho môžeme potvrdiť, že absencia pozitívnych sociálnych vzťahov staršieho človeka je významným rizikovým faktorom pre široko založené morbidity a mortality a vplýva na celkovú pohodu a psychické a fyzické zdravie staršieho jedinca.
Kľúčové slová: Osamelosť, Izolácia, Samovražda, Starší človek, Vek.

Abstract: The author deals in her scientific study with loneliness, which she defines in the introduction, whereby she perceives loneliness as a phenomenon, which presently significantly affects the lives of many people. Loneliness affects all age groups, but the largest share of lonely people consists of older people, who are more prone to loneliness and social isolation especially because they are more endangered by a range of health and social issues, which subsequently determine loneliness. The author presents loneliness, which subsequently leads into suicide, as a striking and extreme phenomenon, which has a growing tendency especially in the seniors’ age group. The second section of the scientific study describes the results of qualitative analysis, in which the author implemented open coding. The research results suggest that loneliness in senior’s life creates strong and negative connotations, which are linked to the idea of death, which can subsequently lead to suicidal behavior of the senior.
Key words: Loneliness, Isolation, Suicide, Older Man, Age.

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!